SFS 2008:421 Förordning om ändring i förordningen (1975:932) med dispaschörsinstruktion

080421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1975:932) med
dispaschörsinstruktion;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 14 och 16 §§ förordningen (1975:932) med

dispaschörsinstruktion ska ha följande lydelse.

14 §

Dispaschör och biträdande dispaschör förordnas av regeringen för

högst sex år efter förslag av Domarnämnden.

16 §

1

Då uppdraget som dispaschör eller biträdande dispaschör blir ledigt,

utfärdar Domstolsverket kungörelse om ledigheten i Post- och Inrikes Tid-
ningar med föreläggande av tre veckors ansökningstid räknat från dagen för
införandet i tidningen. Kungörelsen anslås på Domstolsverkets anslagstavla.
Vad nu sagts gäller inte vid förlängt förordnande för dispaschör eller biträ-
dande dispaschör.

Innan Domarnämnden avger förslag, ska nämnden lämna de sammanslut-

ningar som främst berörs av dispaschörsverksamheten tillfälle att yttra sig.

�r dispaschören och biträdande dispaschören förhindrad att fullgöra upp-

giften som dispaschör eller finns det annars särskilda skäl, förordnar Dom-
stolsverket en annan lämplig person att fullgöra uppgiften såsom särskilt för-
ordnad dispaschör.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 1977:838.

SFS 2008:421

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008