SFS 2008:422 Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

080422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:1030) med
hyresnämndsinstruktion;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 24, 26 och 38 §§ förordningen (1980:1030)

med hyresnämndsinstruktion ska ha följande lydelse.

24 §

1

Beslut om indelningen av hyresråd på organisatoriska enheter, om att

ett visst ärende ska tilldelas en viss organisatorisk enhet eller om för-
delningen av ansvar för ett visst ärende får inte överklagas.

Hyresnämndens beslut i fråga om vikariat för hyresråd får överklagas hos

Domarnämnden. Domarnämndens beslut i sådana ärenden får inte över-
klagas.

Hyresnämndens beslut i andra administrativa ärenden får överklagas hos

Domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet. Domstolsverkets be-
slut i ett överklagat anställningsärende får inte överklagas.

26 §

2

Andra hyresråd än de som anges i 25 § anställs med fullmakt genom

beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden.

Om ett hyresråd har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i

följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Domar-
nämnden. Detsamma gäller om ett hyresråd, i annat fall än som avses i
34 a §, ska anställas för något annat än vikariatsändamål för en begränsad
tid.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för hyresråd gäller inte 5 §

andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373)

fullgörs av Domstolsverket. Information ska alltid lämnas i cirkulär till
samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Ansök-
ningshandlingarna ges in till Domstolsverket.

38 §

3

Frågor om bisyssla som avses i 7 a–7 c §§ lagen (1994:260) om

offentlig anställning handhas och prövas av Domarnämnden när det gäller
hyresråd som är chef för en hyresnämnd.

1

Senaste lydelse 2005:1094.

2

Senaste lydelse 2005:1094.

3

Senaste lydelse 2001:988.

SFS 2008:422

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:422

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)