SFS 2008:423 Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

080423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:379) med
hovrättsinstruktion;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 37, 41 och 57 §§ förordningen (1996:379) med

hovrättsinstruktion

1

ska ha följande lydelse.

37 §

2

Hovrättsråd, fastighetsråd och miljöråd anställs med fullmakt genom

beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden.

Om ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning eller ett miljöråd

har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vika-
rie genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma
gäller om ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning eller ett miljö-
råd ska anställas för en begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte

5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373)

fullgörs av Domstolsverket. Information ska alltid lämnas i cirkulär till
samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Ansök-
ningshandlingarna ges in till Domstolsverket.

41 §

Som hovrättsfiskal får anställas endast den som

1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kun-

skapsprov för behörighet som domare, m.m., och

2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469).
Hovrätten får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet enligt

första stycket 2, om det finns särskilda skäl.

Hovrättsfiskalen ska vara provanställd enligt lagen (1982:80) om anställ-

ningsskydd med en prövotid om sex månader. En hovrättsfiskal som har
fullgjort överrättsnotarietjänstgöring enligt förordningen (1998:1238) om
försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna ska inte vara prov-
anställd.

En kammarrättsfiskal som har avslutat sin provanställning får utföra en

hovrättsfiskals arbetsuppgifter.

1

Förordningen omtryckt 2001:984.

2

Senaste lydelse 2002:73.

SFS 2008:423

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:423

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

57 §

3

Hovrättens beslut i andra administrativa ärenden än anställnings-

ärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är särskilt
föreskrivet.

Hovrättens beslut i fråga om vikariat för en ordinarie domare får över-

klagas hos Domarnämnden. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte över-
klagas.

Beslut om indelningen av domare på organisatoriska enheter, om att ett

visst mål eller ärende ska tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om för-
delningen av ansvar för ett visst mål eller ärende får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 2007:1086.