SFS 2008:424 Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

080424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:380) med
kammarrättsinstruktion;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 37, 41 och 55 §§ förordningen (1996:380) med

kammarrättsinstruktion

1

ska ha följande lydelse.

37 §

Kammarrättsråd anställs med fullmakt genom beslut av regeringen

efter förslag av Domarnämnden.

Om ett kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning har beviljats

ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom be-
slut av regeringen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma gäller om ett
kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning för något annat än vika-
riatsändamål ska anställas för en begränsad tid.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte

5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373)

fullgörs av Domstolsverket. Information ska alltid lämnas i cirkulär till
samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Ansök-
ningshandlingarna ges in till Domstolsverket.

41 §

Som kammarrättsfiskal får anställas endast den som

1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kun-

skapsprov för behörighet som domare, m.m., och

2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469).
Kammarrätten får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet en-

ligt första stycket 2, om det finns särskilda skäl.

Kammarrättsfiskalen ska vara provanställd enligt lagen (1982:80) om an-

ställningsskydd med en prövotid om sex månader. En kammarrättsfiskal som
har fullgjort överrättsnotarietjänstgöring enligt förordningen (1998:1238) om
försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna ska inte vara prov-
anställd.

En hovrättsfiskal som har avslutat sin provanställning får utföra en kam-

marrättsfiskals arbetsuppgifter.

1

Förordningen omtryckt 2001:985.

SFS 2008:424

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:424

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

55 §

2

Kammarrättens beslut i andra administrativa ärenden än anställ-

ningsärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är sär-
skilt föreskrivet.

Kammarrättens beslut i fråga om vikariat för ordinarie domare får över-

klagas hos Domarnämnden. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte över-
klagas.

Beslut om indelningen av domare på organisatoriska enheter, om att ett

visst mål eller ärende ska tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om för-
delningen av ansvar för ett visst mål eller ärende får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 2007:1087.