SFS 2008:425 Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

080425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:381) med
tingsrättsinstruktion;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 39, 58 och 59 §§ förordningen (1996:381) med

tingsrättsinstruktion ska ha följande lydelse.

39 §

1

Andra lagmän än de som anges i 38 § samt rådmän, fastighetsråd och

miljöråd anställs med fullmakt genom beslut av regeringen efter förslag av
Domarnämnden.

Om en lagman, en rådman, ett fastighetsråd eller ett miljöråd har beviljats

ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom be-
slut av regeringen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma gäller om en
sådan domare för något annat än vikariatsändamål ska anställas för en be-
gränsad tid.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte

5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373)

fullgörs av Domstolsverket. Information ska alltid lämnas i cirkulär till
samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Ansök-
ningshandlingarna ges in till Domstolsverket.

58 §

2

Frågor om bisyssla som avses i 7 a�7 d §§ lagen (1994:260) om of-

fentlig anställning handhas och prövas av Domarnämnden när det gäller lag-
män.

59 §

3

Tingsrättens beslut i andra administrativa ärenden än anställnings-

ärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är särskilt
föreskrivet.

Tingsrättens beslut i fråga om vikariat för en ordinarie domare får över-

klagas hos Domarnämnden. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte över-
klagas.

Beslut om indelningen av domare på organisatoriska enheter, om att ett

visst mål eller ärende ska tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om för-
delningen av ansvar för ett visst mål eller ärende får inte överklagas.

1

Senaste lydelse 1999:699.

2

Senaste lydelse 2001:986.

3

Senaste lydelse 2007:1088.

SFS 2008:425

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:425

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)