SFS 2008:426 Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion

080426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:382) med
länsrättsinstruktion;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 36, 48 och 49 §§ förordningen (1996:382) med

länsrättsinstruktion ska ha följande lydelse.

36 §

1

Andra lagmän än de som anges i 35 § och rådmän anställs med full-

makt genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden.

Om en lagman eller en rådman har beviljats ledighet som beräknas vara

minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter för-
slag av Domarnämnden. Detsamma gäller om en sådan domare för något an-
nat än vikariatsändamål ska anställas för en begränsad tid.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte

5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373)

fullgörs av Domstolsverket. Information ska alltid lämnas i cirkulär till
samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Ansök-
ningshandlingarna ges in till Domstolsverket.

48 §

2

Frågor om bisyssla som avses i 7 a�7 d §§ lagen (1994:260) om of-

fentlig anställning handhas och prövas av Domarnämnden när det gäller lag-
män.

49 §

3

Länsrättens beslut i andra administrativa ärenden än anställnings-

ärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är särskilt
föreskrivet.

Länsrättens beslut i fråga om vikariat för en ordinarie domare får överkla-

gas hos Domarnämnden. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte överkla-
gas.

Beslut om indelningen av domare på organisatoriska enheter, om att ett

visst mål eller ärende ska tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om för-
delningen av ansvar för ett visst mål eller ärende får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

1

Senaste lydelse 1999:700.

2

Senaste lydelse 2001:987.

3

Senaste lydelse 2007:1089.

SFS 2008:426

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:426

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)