SFS 2008:427 Förordning med instruktion för Domarnämnden

080427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Domarnämnden;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Domarnämnden har till uppgift att

1. lämna förslag till regeringen i ärenden om anställning som domare eller

hyresråd enligt särskilda bestämmelser,

2. besluta i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken när

det gäller lagfarna domare i och rättsbildade befattningshavare vid domstol,

3. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a�7 d §§ lagen

(1994:260) om offentlig anställning när det gäller lagmän i tingsrätt och
länsrätt, samt

4. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a�7 c §§ lagen om

offentlig anställning när det gäller hyresråd som är chef för en hyresnämnd.

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en nämnd.

3 §

Nämnden består av högst nio ledamöter. För varje ledamot finns en

personlig ersättare.

Organisation

4 §

Domstolsverket utför administrativa uppgifter åt myndigheten.

Handläggning av ärenden

5 §

Domstolsverket svarar för beredning och föredragning av ärendena.

Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett ärende.

6 §

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföran-

den eller någon anställd vid Domstolsverket får pröva frågor om utlämnande
av allmänna handlingar samt frågor som uppkommer med anledning av
överklagande av nämndens beslut.

SFS 2008:427

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:427

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

7 §

Vid nämndens prövning ska de sökandes skicklighet för anställningen

särskilt beaktas.

Innan nämnden lämnar sitt förslag i fråga om någon annan anställning än

som chef för domstol eller hyresnämnd ska den inhämta yttrande från chefen
för den aktuella domstolen eller hyresnämnden. Chefen för den aktuella
domstolen eller hyresnämnden bör träffa de sökande som han eller hon avser
att yttra sig över. I yttrandet ska det anges om det finns behov av en jämnare
könsfördelning.

Innan nämnden i ett ärende om anställning som domare eller hyresråd för

upp en sökande på förslag, ska uppgifter om sökanden inhämtas ur belast-
ningsregistret enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister, om
det inte möter något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregis-
ter.

Anställningar och uppdrag

8 §

Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en tid av högst tre

år.

Regeringen utser bland ledamöterna en att vara ordförande och en att vara

vice ordförande.

Undantag från myndighetsförordningen

9 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
8 § om arbetsgivarpolitik, och
16 § andra stycket om avgörande av ordföranden i brådskande fall, såvitt

avser frågor enligt 1 § 1 denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008, då förordningen

(2007:1080) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstols-
väsendet ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)