SFS 2008:428 Förordning om ändring i förordningen (1999:704) om förordnande av sakkunniga ledamöter i miljödomstol

080428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:704) om
förordnande av sakkunniga ledamöter i
miljödomstol;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att i 1 § förordningen (1999:704) om förordnande

av sakkunniga ledamöter i miljödomstol

1

orden ⬝Tjänsteförslagsnämnden

för domstolsväsendet⬝ ska bytas ut mot ⬝Domarnämnden⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av 1 § 2007:1090.

SFS 2008:428

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008