SFS 2008:429 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

080429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att i 10 § förordningen (1999:1134) om belast-

ningsregister

1

orden ⬝Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet⬝ ska

bytas ut mot ⬝Domarnämnden⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av 10 § 2007:1273.

SFS 2008:429

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008