SFS 2008:432 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

080432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2008:193) om stat-

ligt tandvårdsstöd i stället för dess lydelse enligt nämnda förordning ska ha
följande lydelse.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2008:432

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:432

5002

Helt tandlös överkäke

E.2, E.3, E.7, E.8, E.9

362, 891
och
a) 828, 829
eller
b) 423, 424, 425, 426, 427,
428, 430, 491, 492, 861, 862,
863
eller
c) 871, 872, 873, 874, 875,
876, 878

5005

Partiell tandlöshet oavsett antal
tänder och där tandlöshetstill-
ståndet ska åtgärdas med avtag-
bar protes

E.5, E.8, E.9, E.11
Urtagskrona (åtgärd 801 och
802 eller 803) ersätts där det
behövs.

362, 801, 802, 803, 806, 808,
821, 822, 823, 824, 825, 826,
827, 828, 829, 835, 891

5011

Enkelsidig friändstandlöshet
där samtliga tänder i position
5�8 saknas

E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9,
E.11
Behandling med tandstödd bro
(åtgärderna 801x2, 804x1, vid
rotfyllda stödtänder 802 och/el-
ler 803 [högst 2 totalt]) med
högst två stöd (åtgärd 801) och
ett broled (åtgärd 804) distalt
placerat är ersättningsberätti-
gande.

362, 801(högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 1), 891

5012

Enkelsidig friändstandlöshet
där samtliga tänder i position
4�8 saknas

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11
Behandling med tandstödd bro
(åtgärd 801�804) med två stöd
(åtgärd 801) och ett hängande
broled (åtgärd 804) är ersätt-
ningsberättigande.

Vid implantatstödd protetik

är högst två implantat (åtgärd
851) ersättningsberättigande.
Hängande broled (åtgärd 853)
är inte en ersättningsberätti-
gande åtgärd.

362, 891
och
a) 801 (högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 1)
eller
b) 421, 422, 423, 424, 427,
428, 430, 491, 492, 851
(högst 2), 852 (högst 2)

5013

Enkelsidig friändstandlöshet
där samtliga tänder i position
3�8 saknas

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11
Vid implantatstödd protetik är
högst två implantat (åtgärd
851) och ett hängande broled
(åtgärd 853) ersättningsberätti-
gande.

362, 891
och
a) 801 (högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 1)
eller
b) 421, 422, 423, 424, 427,
428, 430, 491, 492, 851
(högst 2), 852 (högst 2), 853
(högst 1)

Bilaga 1 Ersättningsregler

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

background image

3

SFS 2008:432

5014

Enkelsidig friändstandlöshet
där samtliga tänder i position
2�8 saknas

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11
Vid implantatstödd protetik är
högst tre implantat (åtgärd 851)
och ett hängande broled (åtgärd
853) eller högst två implantat
och två hängande broled ersätt-
ningsberättigande.

362, 891
och
a) 801 (högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 1)
eller
b) 421, 422, 423, 424, 427,
428, 430, 491, 492, 851
(högst 3 enligt villkor), 852
(högst 3 enligt villkor), 853
(högst 2 enligt villkor)

5015

Enkelsidig friändstandlöshet
där samtliga tänder i position
1�8 saknas

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11
Vid implantatstödd protetik är
högst tre implantat (åtgärd 851)
och två hängande broled (åt-
gärd 853) eller högst två im-
plantat och tre hängande broled
ersättningsberättigande.

362, 891
och
a) 801 (högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 1)
eller
b) 421, 422, 423, 424, 427,
428, 430, 491, 492, 851
(högst 3 enligt villkor), 852
(högst 3 enligt villkor), 853
(högst 3 enligt villkor)

5016

Friändstandlöshet där samtliga
tänder i position 1 och bakåt
saknas samt tandlöshet som går
över på motstående sida

E.2, E.3, E.6, E.9, E.11
Implantatstödd protetik ersätts
enligt följande. Då sex tand-
luckor åtgärdas, räknat från
position 5 och framåt, är högst
fyra implantat (åtgärd 851) och
två hängande broled (åtgärd
853) eller högst tre implantat
och tre hängande broled ersätt-
ningsberättigande.

Då sju tandluckor åtgärdas,

räknat från position 5 och
framåt, är högst fyra implantat
och tre hängande broled eller
högst tre implantat och fyra
hängande broled ersättningsbe-
rättigande.

Då åtta tandluckor åtgärdas,

räknat från position 5 och
framåt, är högst fem implantat
och tre hängande broled eller
fyra implantat och fyra häng-
ande broled, eller tre implantat
och fem hängande broled er-
sättningsberättigande i överkä-
ken.

Då nio tandluckor åtgärdas,

räknat från position 5 och
framåt, är högst fem implantat
och fyra hängande broled eller
fyra implantat och fem häng-
ande broled ersättningsberätti-
gande i överkäken.

362, 421, 422, 423, 424, 425,
426, 427, 428, 430, 491, 492,
851 (högst 5 enligt villkor),
852 (högst 5 enligt villkor),
853 (högst 5 enligt villkor),
891

background image

4

SFS 2008:432

5031

Entandslucka inom position
5-5

E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9,
E.11

362, 801 (högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 1), 805 (högst 2), 891

5033

Tvåtandslucka inom position
5-5

E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9,
E.11
Vid tandlöshet i position 5 och
6 kan bron utsträckas till posi-
tion 7.

362, 801 (högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 2), 805 (högst 2), 891

5034

Tretandslucka. Avsaknad av tre
bredvidliggande tänder varav
minst en inom position 5-5.

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11
�&tgärd för tandstödd bro (åt-
gärderna 801�805) är ersätt-
ningsberättigande vid tretands-
lucka enligt följande. Saknade
tänder inom position 5-5 ersätts
med ett hängande led (åtgärd
804) per saknad tand. Ett eller
två brostöd (åtgärd 801) på var
sida om tandluckan ersätts. Vid
tandlöshet i position 4, 5 och 6
kan bron utsträckas till position
7. Saknas tre tänder i position
5, 6 och 7 är tandstödd bro med
två stöd (åtgärd 801) och ett
hängande led (åtgärd 804) er-
sättningsberättigande.

Implantatstödd protetik (åt-

gärderna 421�424, 851�853) är
ersättningsberättigande enligt
följande. Saknade tänder inom
position 5-5 ersätts med högst
två implantat (åtgärd 851) då
två bredvidliggande tänder sak-
nas inom position 5-5 och med
två implantat (åtgärd 851) och
ett hängande broled (åtgärd
853) när tre bredvidliggande
tänder saknas inom position
5-5.

362, 891
och
a) 801 (högst 4), 802 eller
803 (högst 4 totalt), 804
(högst 3), 805 (högst 4)
eller
b) 421, 422, 423, 424, 427,
428, 491, 492, 851 (högst 2),
852 (högst 2), 853 (högst 1)

5035

Fyr- eller flertandslucka. Av-
saknad av fyra eller fler bred-
vidliggande tänder varav minst
två inom position 5-5.

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11
�&tgärd för tandstödd bro (åt-
gärderna 801-805) är ersätt-
ningsberättigande vid fyr- eller
flertandslucka enligt följande.
Saknade tänder inom position
5-5 ersätts med ett hängande
led (åtgärd 804) per saknad
tand. Ett eller två brostöd (åt-
gärd 801) på var sida om tand-
luckan ersätts.

Implantatstödd protetik (åt-

gärderna 421�426, 851�853) är
ersättningsberättigande enligt
följande. Saknade tänder inom
position 5-5 ersätts med högst

� två implantat (åtgärd 851)

när två bredvidliggande tänder
saknas inom position 5-5,

362, 891
och
a) 801 (högst 4), 802 eller
803 (högst 4 totalt), 804
(högst 4), 805 (högst 4)
eller
b) 421, 422, 423, 424, 425,
426, 427, 428, 430, 491, 492,
851 (högst 5 enligt villkor),
852 (högst 5 enligt villkor),
853 (högst 5 enligt villkor)

background image

5

SFS 2008:432

� två implantat (åtgärd 851)

och ett hängande led (åtgärd
853) när tre bredvidliggande
tänder saknas inom position 5-
5,

� tre implantat och ett häng-

ande led eller två implantat och
två hängande led när fyra bred-
vidliggande tänder saknas inom
position 5-5,

� tre implantat och två häng-

ande led eller två implantat och
tre hängande led när fem bred-
vidliggande tänder saknas inom
position 5-5,

� fyra implantat och två

hängande led eller tre implantat
och tre hängande led när sex
bredvidliggande tänder saknas
inom position 5-5,

� fyra implantat och tre

hängande led eller tre implantat
och fyra hängande led när sju
bredvidliggande tänder saknas
inom position 5-5,

� fem implantat och tre

hängande led i överkäken eller
fyra implantat och fyra häng-
ande led eller tre implantat och
fem hängande led när åtta bred-
vidliggande tänder saknas inom
position 5-5,

� fem implantat och fyra

hängande led i överkäken eller
fyra implantat och fem häng-
ande led när nio bredvidlig-
gande tänder saknas inom
position 5-5.

När tio bredvidliggande tän-

der saknas inom position 5-5
ersätts antal helkäksimplantat
enligt diagnos/tillstånd 5001 el-
ler 5002.

5036

Entandslucka inom position 5-5
där ändstödet är bräckligt

E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9,
E.11
Bron kan utsträckas med ett led
åt aktuell sida om något av
brostöden inte bedöms ge till-
räckligt god långsiktig prognos
för konstruktionen p.g.a.:

� rotfyllt stöd med bräcklig

rot,

� kort rot,
� parodontal nedbrytning,
� ogynnsam påbitning, eller
� kort/bräcklig klinisk krona.

362, 801 (högst 4), 802 eller
803 (högst 4 totalt), 804, 805
(högst 4), 891

background image

6

SFS 2008:432

Ersättningsberättigande åt-

gärd är tandstödd bro (åtgärd
801�805) med högst två stöd
(åtgärd 801) på var sida om
tandluckan.

5037

Tvåtandslucka inom position
5-5 där ändstödet är bräckligt

E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9,
E.11
Bron kan utsträckas med ett led
åt aktuell sida om något av bro-
stöden inte bedöms ge tillräck-
ligt god långsiktig prognos för
konstruktionen p.g.a.:

� rotfyllt stöd med bräcklig

rot,

� kort rot,
� parodontal nedbrytning,
� ogynnsam påbitning, eller
� kort/bräcklig klinisk krona.
Ersättningsberättigande åt-

gärd är tandstödd bro (åtgär-
derna 801�805) med högst två
stöd (åtgärd 801) på var sida
om tandluckan. Vid tandlöshet i
position 5 och 6 kan bron ut-
sträckas till position 7.

362, 801 (högst 4), 802 eller
803 (högst 4 totalt), 804
(högst 2), 805 (högst 4), 891

5041

Ofullständig rotfyllning

E.1
Ett villkor för ersättning är att
tanden ska bli föremål för res-
taurerings- eller rehabiliterings-
åtgärd.

362, 401, 402, 403, 404, 405,
491, 501, 502, 503, 504, 521,
522, 523, 541, 591

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �

E.8

Avtagbar protetik som görs om

Inom ett år efter slutförande av en avtagbar protetisk åtgärd 824�828 är ny
åtgärd 824�828 eller åtgärd 832�837 inte ersättningsberättigande för samma
käke.

E.9

Undantag från E.5�E.8

I följande fall är åtgärd 421�428, 801�804, 808, 851�853, 861�867 eller åt-
gärd 874�876, efter förhandsprövning, ersättningsberättigande inom två år
från det att åtgärderna slutförts:

1. om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om,
2. om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld, eller
3. om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada

på annan tandposition.

Vad som anges i första stycket ska i motsvarande mån gälla även då en

tand som använts för beräkning av ersättning vid utbyte av åtgärd behöver
behandlas.

I följande fall är åtgärd 824�828, 871�873 eller åtgärd 878, efter för-

handsprövning, ersättningsberättigande inom ett år från det att åtgärderna
slutförts:

1. om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om, eller
2. om konstruktionen eller tand som konstruktionen stödjer på utsatts för

yttre våld.

background image

7

SFS 2008:432

E.10

Tandreglering

För tandreglering gäller att avvikelsen ska vara funktionellt eller utseende-
mässigt tydligt störande och av en omfattning som svarar mot följande be-
handlingsbehov:

� stort behov: utseendemässigt eller funktionellt starkt störande anoma-

lier, såsom prenormala tvångsbett, djupbett med gingival irritation, extrema
öppna bett, tvångsförande och artikulationsstörande kors- och saxbett, utta-
lade frontala trång- eller glesställningar, postnormala bett med stort horison-
tellt överbett, retinerade hörntänder, estetiskt eller funktionellt störande rota-
tioner eller omfattande aplasier i sidosegment,

� mycket stort behov: utseendemässigt eller funktionellt handikappande

anomalier, såsom LKG-defekter, extrema post- och prenormala bett, retine-
rade incisiver i överkäken eller omfattande aplasier.

E.11

Befintligt implantat

Vid fastställande av diagnos/tillstånd 5005, 5011�5016, 5031 eller 5033�
5037 ska redan befintligt implantat eller befintlig implantatstödd krona lik-
ställas med tandlöshet.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008