SFS 2008:433 Förordning om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

080433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring
i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att punkterna 4 och 5 i ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelserna till förordningen (2006:1054) om ändring i högskole-
förordningen (1993:100)

1

ska ha följande lydelse.

4. För sökande som före den 1 januari 2010 uppfyller kraven på grundläg-

gande behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning eller ut-
bildning som påbörjas på grundnivå ska motsvarande äldre bestämmelser
tillämpas i stället för de nya punkterna 4�7 och 9 i bilaga 3.

5. De nya bestämmelserna i punkterna 3 och 8 i bilaga 3 ska tillämpas på

betyg som åberopas av den som har påbörjat gymnasial utbildning enligt de
kursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 2000 eller senare och i
gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 2001 eller senare.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2008:433

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008