SFS 2008:434 Förordning om ändring i förordningen (2007:1166) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

080434.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1166) med
instruktion för Myndigheten för nätverk och
samarbete inom högre utbildning;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2007:1166) med in-

struktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
ska ha följande lydelse.

1 §

1

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning har till

uppgift att stödja och främja arbetet vid universitet och högskolor i frågor
om

1. breddad rekrytering av studenter till universitet och högskolor,
2. pedagogisk utveckling, och
3. utbildning som bedrivs på distans och som grundas på informations-

och kommunikationsteknik (IT-stödd distansutbildning).

Myndigheten ska i arbetet med dessa uppgifter bidra till kunskapsupp-

byggnad, samordning och erfarenhetsutbyte mellan lärosätena. Arbetet ska
ske i samarbete med lärosätena.

2 §

Myndigheten ska särskilt svara för att

1. sprida information och verka för en ökad tillämpning av nationella och

internationella kunskaper och erfarenheter inom området för de uppgifter
som myndigheten ansvarar för,

2. fördela medel för att främja breddad rekrytering och pedagogisk ut-

veckling och för att stimulera IT-stödd distansutbildning, och

3. följa upp och dokumentera resultaten av de insatser som myndigheten

stödjer och främjar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2008:434

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008