SFS 2008:436 Förordning om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

080436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1345) om
statsbidrag vid vissa studier för personer med
funktionshinder;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 3, 8 och 10�14 §§ förordningen (2007:1345)

om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder ska ha föl-
jande lydelse.

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning administreras av Specialpedago-

giska skolmyndigheten.

8 §

Statsbidrag beviljas efter ansökan hos Specialpedagogiska skolmyn-

digheten.

10 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska betala ut statsbidraget i

efterskott efter rekvisition från den studerande. Rekvisitionen ska vara
undertecknad av den studerande. Uppgifterna i rekvisitionen ska lämnas på
heder och samvete. Om den studerande är omyndig eller om förvaltare enligt
föräldrabalken har förordnats för honom eller henne, ska förmyndaren eller,
om det ingår i uppdraget, förvaltaren ha skrivit sitt samtycke på ansökan.

Statsbidrag får betalas ut bara om den enskilde har styrkt att han eller hon

har bedrivit de studier som bidraget avser. Specialpedagogiska skolmyndig-
heten får begära att den studerande lämnar de uppgifter som behövs för att
myndigheten ska kunna bedöma om bidraget får betalas ut. Den studerande
ska i rekvisitionen lämna dessa uppgifter.

11 §

Den som genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsa-

kat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp är återbe-
talningsskyldig. Detsamma gäller den som på något annat sätt har fått stats-
bidrag felaktigt eller med för högt belopp och insett eller borde ha insett
detta.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta att kräva tillbaka det

som har betalats ut för mycket, om någon är återbetalningsskyldig enligt
första stycket. Om det finns synnerliga skäl, får myndigheten helt eller del-
vis avstå från att kräva tillbaka statsbidraget.

Statsbidrag får inte krävas tillbaka när mottagaren har avlidit.

SFS 2008:436

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:436

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

12 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag då

statsbidraget har tagits emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt över-
stiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl, får Specialpedagogiska skolmyndigheten helt

eller delvis avstå från att ta ut ränta.

13 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Specialpedago-
giska skolmyndigheten än beslut att inte betala ut statsbidrag efter rekvisi-
tion enligt 10 § får dock inte överklagas.

14 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter för

verkställigheten av denna förordning.

Myndigheten får även meddela föreskrifter om statsbidragets storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)