SFS 2008:437 Förordning om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

080437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn
för produktion av jordbruksprodukter och
fiskerisektorn;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning ska tillämpas på stöd av mindre betydelse som läm-

nas till företag inom

1. sektorn för produktion av jordbruksprodukter, om stödet avser verk-

samhet inom primär jordbruksproduktion, och

2. fiskerisektorn, om stödet avser verksamhet inom produktion, bearbet-

ning eller saluföring av fiskeriprodukter.

2 §

Stöd enligt denna förordning får lämnas med de begränsningar som

följer av

1. kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 av den 20 december

2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av
mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter

1

, och

2. kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om

tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre bety-
delse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004

2

.

I förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet finns bestäm-

melser om stöd av mindre betydelse som lämnas enligt kommissionens för-
ordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av
artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

3

.

3 §

I denna förordning förstås med

företag:

varje enhet som utövar verksamhet som består i att erbjuda varor

eller tjänster på en viss marknad, oavsett enhetens rättsliga form, om den be-
drivs i enskild eller offentlig regi och oavsett om verksamheten bedrivs med
vinstsyfte eller inte,

företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter:

företag med

verksamhet inom primär produktion av jordbruksprodukter,

1

EUT L 337, 21.12.2007, s. 35 (Celex 32007R1535).

2

EUT L 193, 25.7.2007, s. 6 (Celex 32007R0875).

3

EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

SFS 2008:437

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:437

företag inom fiskerisektorn:

företag med verksamhet inom produktion,

bearbetning och saluföring av fiskeriprodukter,

jordbruksprodukter:

de produkter som förtecknas i bilaga 1 till fördraget,

med undantag av fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av rådets
förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemen-
samma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

4

,

och

fiskeriprodukter:

produkter enligt definitionen i artikel 1 i rådets förord-

ning (EG) nr 104/2000.

Totalt stöd

4 §

Det totala stödet som lämnas till ett och samma företag får inte under

någon period av tre beskattningsår överstiga

1. 7 500 euro om stödet avser företag inom sektorn för produktion av

jordbruksprodukter, eller

2. 30 000 euro om stödet avser företag inom fiskerisektorn.
Bestämmelser om hur ett stöds storlek ska beräknas finns i kommissio-

nens förordningar (EG) nr 1535/2007 och 875/2007.

Stöd får inte lämnas, om företaget beviljats statligt stöd för samma stöd-

berättigade kostnader och detta sammantaget skulle leda till en högre stöd-
nivå än den som är tillåten enligt gemenskapsbestämmelser.

5 §

Det totala stödet som beviljas olika företag inom sektorn för produk-

tion av jordbruksprodukter får inte under någon period av tre beskattningsår
överskrida 30 217 500 euro.

Det totala stödet som beviljas olika företag inom fiskerisektorn får inte

under någon period av tre beskattningsår överskrida 11 153 000 euro.

Förfarandet i stödärenden

6 §

Innan ett stöd beviljas ska företaget till det organ som beviljar stödet

lämna en redogörelse för

1. allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått enligt kommissio-

nens förordningar (EG) nr 1535/2007 eller 875/2007 under de två föregå-
ende beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret, och

2. eventuellt annat stöd som företaget ansökt om eller beviljats och som

avser samma stödberättigade kostnader som är aktuella för det nya stödet.

7 §

Stöd enligt denna förordning får inte beviljas förrän det organ som be-

viljar stödet har kontrollerat att detta inte medför att det totala stöd av
mindre betydelse som företaget får under den aktuella treårsperioden över-
skrider de belopp som avses i 4 och 5 §§.

I samband med att ett stöd beviljas ska företaget upplysas om att stödet är

ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1535/
2007 av den 20 december 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av
jordbruksprodukter som offentliggjorts i EUT L 193, 25.7.2007 eller kom-

4

EGT L 83, 4.4.2000, s. 35 (Celex 32000R0104).

background image

3

SFS 2008:437

missionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämp-
ningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse
inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004 som
offentliggjorts i EUT L 193, 25.7.2007.

8 §

Det organ som beviljar stödet ska när det gäller stöd till företag inom

sektorn för produktion av jordbruksprodukter underrätta Statens jordbruks-
verk om stödbeslutet och när det gäller stöd till företag inom fiskerisektorn
underrätta Fiskeriverket om stödbeslutet.

9 §

Jordbruksverket ska föra detaljerade register över de stöd som beviljas

företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter enligt denna för-
ordning.

Fiskeriverket ska föra detaljerade register över de stöd som beviljas före-

tag inom fiskerisektorn enligt denna förordning.

De register som avses i första och andra styckena ska innehålla alla de

uppgifter som behövs för att det ska vara möjligt att bedöma om de villkor
för stöd som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1535/2007 och
875/2007 är uppfyllda.

10 §

Bestämmelser om återkrav av statligt stöd finns i 21 § förordningen

(1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

Verkställighetsföreskrifter

11 §

Jordbruksverket får meddela de närmare föreskrifter som behövs för

verkställigheten av denna förordning i fråga om stöd till företag inom sek-
torn för produktion av jordbruksprodukter.

Fiskeriverket får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning i fråga om stöd till företag inom fiskeri-
sektorn.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008