SFS 2008:438 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

080438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om fiskelagen (1993:787)

dels

att nuvarande 50 a och 50 b §§ ska betecknas 50 h och 50 i §§,

dels

att rubriken närmast före tidigare 50 a § ska sättas närmast före nya

50 h §,

dels

att 44 § och den nya 50 h § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 40 b § och 50 a�

50 g §§, samt närmast före 50 a § en ny rubrik av följande lydelse.

40 b §

Till ansvar enligt 40 § första eller andra stycket ska inte dömas om

gärningen kan leda till sanktionsavgift enligt föreskrifter som meddelats
med stöd av 50 a §.

44 §

Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud enligt 35 § har överträtts,

döms inte till ansvar enligt 37�42 §§ för gärning som omfattas av föreläg-
gandet eller förbudet.

Sanktionsavgifter m.m.

50 a §

Regeringen får meddela föreskrifter om att den som bedriver yrkes-

mässigt fiske eller annars fiske i näringsverksamhet ska betala en sanktions-
avgift om denne bryter mot någon av de föreskrifter eller EG-förordningar
som avses i 40 § första och andra styckena.

Avgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter. Avgiften ska

uppgå till minst 1 000 kronor och högst 30 000 kronor. När regeringen be-
stämmer avgiftens storlek ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är
och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.

Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

50 b §

Sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett upp-

såtligen eller av oaktsamhet.

Sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av

denna fråga ska särskilt beaktas

1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgifts-

skyldige inte förmått att på egen hand göra det som ålegat honom eller henne
och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,

1

Prop. 2007/08:107, bet. 2007/08:MJU16, rskr. 2007/08:205.

SFS 2008:438

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:438

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgifts-

skyldige varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat på-
verka, eller

3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika att en överträdelse skulle

inträffa.

50 c §

Fiskeriverket beslutar om sanktionsavgift.

Innan sanktionsavgift åläggs någon ska han eller hon ges tillfälle att yttra

sig.

50 d §

Ett beslut om sanktionsavgift får, när det har vunnit laga kraft,

verkställas enligt utsökningsbalken.

50 e §

Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, får sank-

tionsavgift inte beslutas för den gärning som omfattas av föreläggandet eller
förbudet.

50 f §

En sanktionsavgift får beslutas bara om den som anspråket riktas

mot har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att
besluta om avgift har uppfyllts.

50 g §

En beslutad sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte

har verkställts inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

50 h §

2

En yrkesfiskelicens får återkallas om den har meddelats på grund

av felaktiga uppgifter i ansökan eller om licensinnehavaren vid upprepade
tillfällen har fällts till ansvar för brott mot bestämmelser om fiske.

En yrkesfiskelicens och ett sådant fartygstillstånd som avses i 21 § andra

stycket får återkallas på viss tid, lägst fjorton dagar och högst sex månader.
Detta får ske om innehavaren av licensen eller tillståndet

1. har fällts till ansvar för ett allvarligt brott enligt denna lag,
2. har begått en allvarlig överträdelse som har lett till sanktionsavgift en-

ligt föreskrifter som meddelats med stöd av 50 a §, eller

3. genom upprepade överträdelser som har lett till sanktionsavgift enligt

föreskrifter som meddelats med stöd av 50 a § i väsentlig grad har brustit i
skyldigheten att rätta sig efter gällande bestämmelser.

I stället för återkallelse på viss tid får varning beslutas, om det kan anses

vara en tillräcklig åtgärd.

En yrkesfiskelicens och ett sådant fartygstillstånd som avses i 21 § andra

stycket får återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av åter-
kallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att licensen eller tillståndet
kommer att återkallas slutligt enligt andra stycket 1. Beslutets giltighetstid
ska begränsas på det sätt som gäller för återkallelse enligt andra stycket.

Ett beslut enligt denna paragraf meddelas av Fiskeriverket och gäller

omedelbart, om inte annat beslutas. Tiden för återkallelse räknas från den
dag som anges i beslutet, dock tidigast från delgivning av beslutet.

2

Senaste lydelse av tidigare 50 a § 2003:251.

background image

3

SFS 2008:438

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet ska äldre be-

stämmelser tillämpas.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008