SFS 2008:439 Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

080439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 16, 21, 23, 24, 27, 29 och 30 §§ förord-

ningen (2003:789) om skydd mot olyckor och bilagan till förordningen ska
ha följande lydelse.

4 kap.

16 §

Statens räddningsverk får efter att ha hört Strålsäkerhetsmyndigheten

meddela ytterligare föreskrifter om räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor.

För saneringen enligt 4 kap. 8 § lagen om skydd mot olyckor får Statens

räddningsverk meddela ytterligare föreskrifter efter att ha hört Strålsäker-
hetsmyndigheten och andra berörda myndigheter och organisationer.

21 §

En länsstyrelse ska efter att ha hört berörda myndigheter, kommuner

och landsting upprätta ett program för räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § la-
gen (2003:778) om skydd mot olyckor och saneringen enligt 4 kap. 8 §
samma lag. Programmet ska behandla

1. organisation och ledning,
2. samband,
3. strålningsmätning,
4. information till allmänheten,
5. personella och materiella resurser i länet,
6. saneringsmetoder, och
7. andra frågor av betydelse för beredskapen.
De program som upprättas av länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar och Hal-

lands län ska dessutom behandla frågor om alarmering, utrymning, utdel-
ning av jodtabletter och sådant bistånd som sägs i 29 §. Uppgifter om bistån-
det ska även behandlas i det program som ska upprättas av länsstyrelserna i
Skåne och Västerbottens län.

23 §

Omkring kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp ska

det finnas en inre beredskapszon och en zon för strålningsmätning (indike-
ringszon) enligt vad som anges i bilaga till denna förordning.

SFS 2008:439

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:439

24 §

Vid kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp ska varning

förberedas så att larm kan ges till befolkningen i den inre beredskapszonen.

27 §

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska i samråd med Statens rädd-

ningsverk och Strålsäkerhetsmyndigheten upprätta en beredskapsplan för
den kärntekniska anläggningen i Studsvik.

29 §

Inom länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar och Hallands län ska organi-

seras en personalberedskap för räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor. Dessa länsstyrelser samt länsstyrelserna i
Skåne och Västerbottens län ska bistå andra länsstyrelser i frågor om sådan
räddningstjänst.

30 §

Vid räddningstjänst enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot

olyckor ska Strålsäkerhetsmyndigheten ge råd om strålningsmätningar samt
samordna och biträda med strålskyddsbedömningar.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

3

SFS 2008:439

Bilaga

1

Inre beredskapszon och indikeringszon för kärnkraftverken i
Forsmark, Ringhals och Simpevarp

Kärnkraftverket i Forsmark

Den

inre beredskapszonen

omfattar de delar av Tierps och �sthammars

kommuner som utgörs av Berkinge, Dyvikens, Forsmarks, Gräsö, Konrads-
lunds, Norrboda, Snesslingebergs, Sunds, Söderboda, Valö, Vamsta, �&r-
böleby och �ngskärs telefonstationsområden.

Indikeringszonen

omfattar

dels

Tierps, �lvkarleby och �sthammars kommuner,

dels

Bladåkers, Faringe, Lena, Rasbokils, Stavby, Tensta, Tuna och

Viksta församlingar i Uppsala kommun samt Edebo, Häverö och Singö för-
samlingar i Norrtälje kommun.

Kärnkraftverket i Ringhals

Den

inre beredskapszonen

omfattar de delar av Kungsbacka och Varbergs

kommuner som utgörs av Bua, Derome, Frillesås, Kärradals, Veddige, Värö-
backa, �&sa, �&sklosters och �lekärrs telefonstationsområden.

Indikeringszonen

omfattar

dels

Kungsbacka, Mölndals och Varbergs kommuner,

dels

den del av Göteborgs kommun som ligger söder om Göta älv och

Säveån,

dels

Mjöbäcks församling i Svenljunga kommun, Marks kommun utom

församlingarna Fritsla och Skephult samt Falkenbergs kommun utom för-
samlingarna Abild, Asinge, Eftra, Gunnarp, Krogsered, Slöinge och �&rstad.

Kärnkraftverket i Simpevarp

Den

inre beredskapszonen

omfattar den del av Oskarshamns kommun som

utgörs av Bussviks, Figeholms, Fliviks, Fårbo, Jämserums, Misterhults,
Norra Uvö, Virkvarns och �&by Bro telefonstationsområden.

Indikeringszonen

omfattar

dels

Oskarshamns kommun,

dels de delar av Borgholms, Hultsfreds, Högsby, Mönsterås, Vimmerby

och Västerviks kommuner som ligger inom ett avstånd av 50 km från kärn-
kraftverket.

1

�ndringen innebär bl.a. att avsnittet ⬝Kärnkraftverket i Barsebäck⬝ har tagits bort

från bilagan.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008