SFS 2008:440 Förordning om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

080440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:996) med
instruktion för Migrationsverket;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:996) med instruktion

för Migrationsverket ska ha följande lydelse.

3 §

Migrationsverket ska

1. vara kontaktmyndighet i frågor som rör databasen för identifiering av

fingeravtryck, Eurodac,

2. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella åtgärder

på asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut 2006/688/EG av den
5 oktober 2006 om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsut-
byte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring,

3. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med ömsesi-

digt erkännande av beslut om avvisning och utvisning enligt rådets beslut
2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av kriterier och när-
mare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till
följd av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av
beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land,

4. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska gemen-

skapernas kommission i frågor som rör den europeiska flyktingfond som in-
rättats enligt rådets beslut 2004/904/EG av den 2 december 2004 om inrät-
tande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005�2010 samt rådets be-
slut 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flykting-
fonden för perioden 2008�2013,

5. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska gemen-

skapernas kommission i frågor som rör den europeiska återvändandefond
som inrättats enligt rådets beslut 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrät-
tande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008�2013,

6. vara kontaktmyndighet i frågor som rör massflyktssituationer enligt

21 kap. utlänningslagen (2005:716),

7. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om varaktigt bosatta

tredjelandsmedborgare enligt 5 a kap. utlänningslagen (2005:716) samt

8. vara kontaktpunkt i det europeiska migrationsnätverket som inrättats

enligt rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008 om inrättande av ett
europeiskt migrationsnätverk och i den egenskapen fullgöra de uppgifter
som enligt beslutet ska fullgöras av en kontaktpunkt.

SFS 2008:440

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:440

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Anders Kessling
(Justitiedepartementet)