SFS 2008:441 Förordning om upphävande av kungörelsen (1952:87) angående äktenskapsregistret

080441.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av kungörelsen (1952:87)
angående äktenskapsregistret;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1952:87) angående äktenskapsre-

gistret ska upphöra att gälla den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:441

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008