SFS 2008:442 Förordning om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

080442.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:1022) om
äktenskapsregistret;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1987:1022) om äktenskaps-

registret ska ha följande lydelse.

3 §

1

Hovrätterna och Högsta domstolen ska lämna uppgifter om domar och

slutliga beslut med anledning av överklagande av sådana avgöranden som
den lägre rätten har varit skyldig att lämna uppgift om. De ska även lämna
uppgifter om andra domar varigenom domstolen har förklarat en vigsel ogil-
tig eller dömt till äktenskapsskillnad.

Svea hovrätt ska lämna uppgift om ett beslut som innebär att ett utländskt

avgörande om upplösning av ett äktenskap ska erkännas i Sverige när beslu-
tet har meddelats enligt

1. 3 kap. 8 § första stycket lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap eller

2. artikel 21.3 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november

2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av do-
mar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av
förordning (EG) nr 1347/2000

2

.

I fall som avses i andra stycket ska Högsta domstolen lämna uppgift om

domstolens slutliga beslut med anledning av att hovrättens beslut har över-
klagats.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2001:405.

2

EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).

SFS 2008:442

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008