SFS 2008:443 Förordning om ändring i förordningen (1983:490) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter beträffande äktenskapsskillnader m.m.

080443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1983:490) om
skyldighet för domstol att lämna uppgifter
beträffande äktenskapsskillnader m.m.;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 3 a § förordningen (1983:490) om skyldighet

för domstol att lämna uppgifter beträffande äktenskapsskillnader m.m.

1

ska

ha följande lydelse.

3 a §

2

När en domstol har avgjort ett mål varigenom ett äktenskap har upp-

lösts eller en vigsel förklarats ogiltig och avgörandet har vunnit laga kraft,
ska domstolen genast sända en underrättelse till Skatteverket om avgörandet
och om när det vann laga kraft.

Svea hovrätt ska sända motsvarande underrättelse i fråga om ett beslut

som innebär att ett utländskt avgörande om upplösning av ett äktenskap ska
erkännas i Sverige när beslutet har meddelats enligt

1. 3 kap. 8 § första stycket lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap eller

2. artikel 21.3 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november

2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av do-
mar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av
förordning (EG) nr 1347/2000

3

.

I fall som avses i andra stycket ska Högsta domstolen lämna uppgift om

domstolens slutliga beslut med anledning av att hovrättens beslut har över-
klagats.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1991:786.

2

Senaste lydelse 2003:934.

3

EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).

SFS 2008:443

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008