SFS 2008:444 Förordning om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

080444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1949:661) om
skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål
och ärenden enligt föräldrabalken m.m.;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 11 c § förordningen (1949:661) om skyldighet

för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken
m.m.

1

ska ha följande lydelse.

11 c §

2

Svea hovrätt ska lämna uppgift enligt 3 § första och fjärde styckena

om beslut enligt artikel 21.3 och artikel 28.1 i rådets förordning (EG) nr
2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om er-
kännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldra-
ansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

3

, när beslutet

innebär att ett utländskt vårdnadsavgörande ska erkännas eller är verkställ-
bart i Sverige. Underrättelsen ska meddelas när beslutet har vunnit laga
kraft.

Högsta domstolen ska lämna uppgift om domstolens slutliga beslut med

anledning av att hovrättens beslut har överklagats.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1976:811. Senaste lydelse av förordningens rubrik

1985:370.

2

Senaste lydelse 2001:402.

3

EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).

SFS 2008:444

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008