SFS 2008:449 Lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

080449.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap och förmynderskap;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 6 § lagen (1904:26 s. 1) om

vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
ska ha följande lydelse.

7 kap.

6 §

2

Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 2201/2003

av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

3

.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218.

2

Senaste lydelse 2001:395.

3

EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).

SFS 2008:449

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008