SFS 2008:451 Förordning om upphävande av förordningen (1995:802) om bidrag för förbättring av inomhusmiljön i bostäder och vissa lokaler

080451.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1995:802) om
bidrag för förbättring av inomhusmiljön i bostäder
och vissa lokaler;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1995:802) om bidrag för förbätt-

ring av inomhusmiljön i bostäder och vissa lokaler ska upphöra att gälla vid
utgången av juni 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:451

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008