SFS 2008:452 Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

080452.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Strålsäkerhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för strålskydd

och kärnsäkerhet.

Myndighetens verksamhet omfattar frågor om skydd av människors hälsa

och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strål-
ning, säkerhet i kärnteknisk verksamhet samt nukleär icke-spridning.

Myndigheten ska vara pådrivande i frågor som syftar till bättre strålskydd

och ökad kärnsäkerhet.

2 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för samordning, utveckling, upp-

följning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvali-
tetsmålet Säker strålmiljö samt för att ge förslag till kostnadseffektiva åtgär-
der och på andra sätt verka för att miljökvalitetsmålet och dess delmål upp-
nås.

I miljömålsarbetet ska myndigheten rapportera till det miljömålsråd som

finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs.

3 §

Strålsäkerhetsmyndigheten handlägger finansieringsfrågor som rör

hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.

Myndigheten ska hålla Kärnavfallsfonden informerad om storleken på de

in- och utbetalningar av fondmedel som planeras och prognostiseras för
varje reaktorinnehavare och annan tillståndshavare samt om myndighetens
verksamhet på finansieringsområdet i övrigt på ett sådant sätt att Kärnav-
fallsfonden kan fullgöra sina uppgifter.

Uppgifter med avseende på mätteknik

4 §

Strålsäkerhetsmyndigheten är huvudman för riksmätplatsen för jonise-

rande strålning.

5 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska hålla ett nationellt register över de

stråldoser som arbetstagare utsätts för eller kan utsättas för i samband med

SFS 2008:452

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:452

verksamhet med strålning samt utfärda personliga dokument för dosöver-
vakning (dospass) för dessa arbetstagare.

Myndigheten ska fortlöpande värdera stråldoser för hela befolkningen och

för särskilda grupper.

Uppgifter för att bygga upp och sprida kunskap

6 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bidra till att nationell kompetens ut-

vecklas inom myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten ska därför ta
initiativ till forskning och studier samt bedriva omvärldsanalys och utveck-
lingsverksamhet.

Myndigheten ska vidare genomföra beräkningar och mätningar samt ta

fram underlag för bedömningar inom strålskyddsområdet och upprätthålla
kompetens för att kunna förutse och möta framtida frågor.

7 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska genom information och öppenhet bidra

till att ge allmänheten insyn i all verksamhet som omfattas av myndighetens
ansvar. Detta arbete ska syfta till att

1. främja hälsa och motverka ohälsa,
2. förebygga akuta strålskador och minska risken för sena skador till följd

av strålning, och

3. ge råd och informera om strålning, dess egenskaper och användnings-

områden samt om strålskydd.

Uppgifter med anledning av Sveriges internationella åtaganden

8 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för sådana uppgifter som följer av

Sveriges internationella åtaganden inom myndighetens verksamhetsområde.

Myndigheten utövar tillsyn över att svenskt kärnämne och svensk kärn-

teknisk utrustning används såsom deklarerats i enlighet med Sveriges inter-
nationella åtaganden. I fråga om nukleär icke-spridning, inklusive export-
kontroll, ska myndigheten verka för att ämnena och utrustningen inte kom-
mer till användning för kärnvapen.

9 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för det förberedande nationella ar-

bete som följer av 1994 års konvention om kärnsäkerhet (S� 1995:71) och
1997 års gemensamma konvention om säkerhet vid hantering av använt
kärnbränsle och säkerhet vid hantering av radioaktivt avfall (S� 1999:60).

Myndigheten har ett särskilt funktionsansvar som behörig myndighet en-

ligt Internationella atomenergiorganets (IAEA) konventioner om assistans
och tidig varning vid nukleära eller radiologiska nödsituationer innebärande
att myndigheten bland annat ska förmedla och ta emot information om nöd-
situationer enligt konventionen om tidig varning och bistå Internationella
atomenergiorganet vid sådana situationer enligt konventionen om assistans.

10 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för rapporteringen till Internatio-

nella atomenergiorganet av händelser i kärnteknisk verksamhet enligt den
s.k. INES-skalan (International Nuclear Event Scale) samt för rapporte-
ringen till det gemensamma system för incidentrapportering (IRS och AIRS)
som drivs av atomenergiorganet och Organisationen för ekonomiskt samar-

background image

3

SFS 2008:452

bete och utveckling (OECD) genom dess kärnenergibyrå (NEA). Myndighe-
ten är också nationell kontaktpunkt för Internationella atomenergiorganets
databas för olaglig handel och annan otillåten hantering av kärnämnen och
radioaktiva ämnen (Illicit Trafficking in Nuclear Materials and Other Radio-
active Sources, ITDB) samt ansvarar för Sveriges frivilliga rapportering till
atomenergiorganet enligt det åtagande som framgår av informationscirkulä-
ret INFCIRC/415.

11 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska utföra de uppgifter i transportärenden

som ankommer på behörig myndighet enligt rådets förordning (Euratom) nr
1493/93 av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan med-
lemsstater och rådets direktiv 92/3/Euratom av den 3 februari 1992 om över-
vakning och kontroll av transport av radioaktivt avfall mellan medlemsstater
samt till och från gemenskapen

1

.

12 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska utföra de uppgifter och beakta de

principer som ankommer på behörig myndighet och som föreskrivs i rådets
direktiv 2003/122/Euratom av den 22 december 2003 om kontroll av slutna
radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor

2

samt i In-

ternationella atomenergiorganets uppförandekod (Code of Conduct on the
Safety and Security of Radioactive Sources, IAEA/CODEOC/2004).

Uppgifter i det internationella samarbetet

13 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bedriva internationellt samarbete med

motsvarande samhällsfunktioner i andra länder och multinationella organi-
sationer inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten ska biträda regeringen
med underlag och expertkunskaper inom internationell verksamhet på strål-
skydds- och kärnsäkerhetsområdet samt i fråga om nukleär icke-spridning,
inklusive exportkontroll.

Myndigheten ska bevaka framtagandet av internationella rekommendatio-

ner och standarder som utarbetas av erkända internationella organisationer
och som kan förväntas få betydelse inom myndighetens ansvarsområde.

14 §

Myndigheten får ingå avtal med myndigheter i andra länder om de

närmare villkoren för informationsutbyte inom sitt verksamhetsområde.
Myndigheten får även, i samband med utvecklingssamarbete med andra län-
der som regeringen eller Europeiska gemenskaperna har beslutat om, ingå
avtal om närmare villkor för samarbetet med samarbetsländerna (procedur-
avtal) samt ändra eller säga upp sådana avtal.

Uppgifter med avseende på beredskap

15 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom den nationella strålskyddsbered-

skapen samordna de beredskapsåtgärder som krävs för att förebygga, identi-
fiera och detektera nukleära eller radiologiska händelser som kan leda till

1

EGT L 35, 12.2.1992, s. 24, Celex 31992L0003.

2

EUT L 346, 31.12.2003, s. 57, Celex 32003L0122.

2

SFS 2008:439�483

background image

4

SFS 2008:452

skador på människors hälsa eller miljön. Myndigheten ska i detta samman-
hang

1. ge råd om strålskydd och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen,

om en nukleär eller radiologisk nödsituation inträffar inom eller utom lan-
det,

2. upprätthålla och leda en nationell organisation för expertstöd vid nukle-

ära och radiologiska nödsituationer, och

3. svara för teknisk rådgivning till de myndigheter som är ansvariga för

hanteringen av konsekvenserna av en olycka i kärnteknisk verksamhet, om
den inträffar inom eller utom landet.

16 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska vid ingripanden i en radiologisk nöd-

situation eller i fall då efterverkningarna av en tidigare nödsituation eller
strålningsverksamhet medför bestående bestrålning, beakta de principer som
anges i rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande
av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmän-
hetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning

3

, om

inte dessa frågor ankommer på någon annan myndighet enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor.

17 §

Föreskrifter om Strålsäkerhetsmyndighetens medverkan i totalförsva-

ret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Ledning

18 §

Strålsäkerhetsmyndigheten leds av en myndighetschef.

Insynsråd

19 §

Vid Strålsäkerhetsmyndigheten ska det finnas ett insynsråd som be-

står av högst tio ledamöter.

Delegationen för frågor om finansiering av hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet

20 §

Inom Strålsäkerhetsmyndigheten finns en delegation för frågor om fi-

nansiering av hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet som
är ett rådgivande organ i frågor som rör upprättande av förslag till och fast-
ställande av kärnavfallsavgift, finansieringsbelopp och kompletteringsbe-
lopp.

Delegationen består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst

åtta andra ledamöter som ska representera statliga myndigheter och obero-
ende institutioner med relevant kompetens.

Nämnden för frågor om reaktorsäkerhet

21 §

Inom Strålsäkerhetsmyndigheten finns en nämnd för frågor om reak-

torsäkerhet.

3

EGT L 159, 29.6.1996, s. 1, Celex 31996L0029.

background image

5

SFS 2008:452

Nämnden för frågor om radioaktivt avfall och använt
kärnbränsle

22 §

Inom Strålsäkerhetsmyndigheten finns en nämnd för frågor om radio-

aktivt avfall och använt kärnbränsle.

Nämnden för forskningsfrågor

23 §

Inom Strålsäkerhetsmyndigheten finns en nämnd för forskningsfrå-

gor.

Anställningar och uppdrag

24 §

Generaldirektören är myndighetschef.

25 §

Regeringen utser för en bestämd tid ledamöterna i delegationen för

frågor om finansiering av hanteringen av restprodukter från kärnteknisk
verksamhet.

Personalfrågor

26 §

Vid Strålsäkerhetsmyndigheten ska det finnas en personalansvars-

nämnd.

27 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Strålsä-

kerhetsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008, då förordningen

(2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion och förord-
ningen (2006:524) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut upphör att
gälla.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008