SFS 2008:453 Förordning om upphävande av kungörelsen (1974:429) om ändrad benämning på delegationen för atomenergifrågor

080453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av kungörelsen (1974:429) om
ändrad benämning på delegationen för
atomenergifrågor;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1974:429) om ändrad benämning

på delegationen för atomenergifrågor ska upphöra att gälla vid utgången av
juni 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:453

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008