SFS 2008:454 Förordning om ändring i förordningen (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden

080454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1055) med
instruktion för Kärnavfallsfonden;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att i 1 § förordningen (2007:1055) med instruktion

för Kärnavfallsfonden orden ⬝Statens kärnkraftinspektion⬝ ska bytas ut mot
⬝Strålsäkerhetsmyndigheten⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:454

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008