SFS 2008:456 Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

080456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1984:14) om kärnteknisk

verksamhet

dels

att 19 § ska upphöra att gälla,

dels

att de två rubrikerna närmast före 16 § och rubriken närmast före 19 §

ska utgå,

dels

att 2, 3 a�5 b, 6, 8�12, 14, 15 a�18 och 20�29 §§ samt rubrikerna

före 1, 2, 3, 4, 20, 22 och 24 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det närmast före 16 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning avses med

naturligt uran: uran som innehåller den i naturen förekommande bland-

ningen av isotoper,

anrikat uran: uran vari halten av isotopen uran 235 är högre än i naturligt

uran,

utarmat uran: uran vari halten av isotopen uran 235 är lägre än i naturligt

uran.

Frågor om anmälningsskyldighet

2 §

1

En anmälan enligt 7 a�7 c §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksam-

het ska göras till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vad en

anmälan ska innehålla samt om andra frågor som rör anmälningsskyldighe-
ten. Strålsäkerhetsmyndigheten får också meddela föreskrifter om undantag
från anmälningsskyldigheten.

Förordning (2008:456).

1

Senaste lydelse 2000:167.

SFS 2008:456

Utkom från trycket
den 16 juni 2008
Omtryck

background image

2

SFS 2008:456

Frågor om tillstånd

Allmänt

3 §

För radioaktiva ämnen som omfattas av undantag enligt 4�11 §§ eller

15 § denna förordning fordras tillstånd enligt strålskyddslagen (1988:220),
om inte annat följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § den
lagen.

Bestämmelser om transport finns i lagen (2006:263) om transport av far-

ligt gods.

Förordning (2006:521).

3 a §

2

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om att det ska

upprättas en miljökonsekvensbeskrivning i sådana ärenden om tillstånd som
avses i 5 b § tredje stycket andra meningen lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet. Strålsäkerhetsmyndigheten får i det enskilda fallet besluta att en
sådan beskrivning ska ges in. I sådana föreskrifter och beslut ska myndighe-
ten med ledning av bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken ange vad som ska
gälla beträffande förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen
och kraven på denna.

Beskrivningen ska kungöras enligt 14

a

§ strålskyddsförordningen

(1988:293).

Förordning (2008:456).

Föreskrifter om undantag

4 §

Var och en får, efter en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten, för-

värva, inneha, hantera, bearbeta, transportera eller på annat sätt ta befattning
med eller till Sverige föra in

1. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller högst

15 gram av isotopen uran 235,

2. högst 15 gram av isotopen uran 233 i ren form eller ingående i fören-

ing,

3. högst 15 gram plutonium i ren form eller ingående i förening,
4. högst 5 kilogram naturligt eller utarmat uran i ren form eller ingående i

förening, eller

5. högst 5 kilogram torium i ren form eller ingående i förening.
Vid samtidigt innehav enligt första stycket 1�3 får den sammanlagda vik-

ten av innehavet inte överstiga 15 gram.

Förordning (2008:456).

5 §

3

Efter en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten får universitet, hög-

skolor, forskningsanstalter och liknande vetenskapliga institutioner för ve-
tenskaplig användning, utöver vad som följer av 4 §, förvärva, inneha, han-
tera, bearbeta, transportera eller på annat sätt ta befattning med

1. naturligt eller utarmat uran eller förening vari naturligt eller utarmat

uran ingår,

2. kärnavfall, och
3. torium eller annat ämne än anrikat uran eller plutonium som är ägnat att

omvandlas till kärnbränsle.

2

Senaste lydelse 1998:892.

3

Senaste lydelse 2001:620.

background image

3

SFS 2008:456

En institution som avses i första stycket får även för vetenskaplig använd-

ning efter en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten föra in sådana ämnen
som anges i första stycket 1 och 3 till Sverige.

Innehav av sådant kärnavfall som utgör högaktivt avfall från upparbetning

ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Förordning (2008:456).

5 a §

4

En statlig tillsynsmyndighet får för sin tillsynsverksamhet förvärva,

inneha, bearbeta, transportera eller på annat sätt ta befattning med kärnämne
eller kärnavfall.

Innehav av kärnämne eller sådant kärnavfall som utgör högaktivt avfall

från upparbetning ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Förordning

(2008:456).

5 b §

5

Näringsidkare som utför servicearbeten på uppdrag av någon som

har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet får inneha,
hantera, bearbeta eller på annat sätt än att transportera ta befattning med
kärnämne eller kärnavfall i den omfattning som behövs för att fullgöra upp-
draget.

Innehav av kärnämne eller sådant kärnavfall som utgör högaktivt avfall

från upparbetning ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Förordning

(2008:456)

.

6 §

Var och en får förvärva, inneha, överlåta, hantera, bearbeta, transpor-

tera eller på annat sätt ta befattning med eller till Sverige föra in deuterium,
tritium eller litium eller förening vari något av dessa ämnen ingår för att an-
vända ämnet för annat ändamål än att åstadkomma självunderhållande kärn-
reaktioner.

Var och en får förvärva, inneha, överlåta, hantera, bearbeta, transportera

eller på annat sätt ta befattning med eller till Sverige föra in produkter, så-
som instrument, apparater eller preparat för medicinskt eller liknande ända-
mål, vari deuterium, tritium eller litium ingår.

Förordning (2008:456)

.

7 §

Har upphävts genom

förordning (1992:1538)

.

8 §

6

Efter en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten får naturligt eller ut-

armat uran eller förening vari sådant uran ingår förvärvas, innehas, bearbe-
tas, transporteras eller föras in till Sverige för

1. användning som motvikter i flygplan eller barlast i fartyg som tillver-

kas i Sverige,

2. framställning av strålskärmningsanordningar,
3. färgning av keramiska produkter och glas, eller
4. framställning av legering, om denna avses för annan användning än

som kärnbränsle och halten av uran inte överstiger en viktprocent.

Sådan anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten som avses i första stycket 1

behöver endast göras i samband med tillverkningen av flygplanet eller farty-
get.

4

Senaste lydelse 2001:620.

5

Senaste lydelse 2002:863.

6

Senaste lydelse 2001:620.

background image

4

SFS 2008:456

Var och en får förvärva, inneha, överlåta, hantera, transportera eller på an-

nat sätt ta befattning med eller till Sverige föra in motvikt eller anordning
som avses i första stycket samt förvärva, inneha, överlåta, hantera, bearbeta,
transportera eller på annat sätt ta befattning med eller till Sverige föra in pro-
dukt som avses i första stycket 3 och 4.

Förordning (2008:456)

.

9 §

Efter en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten får torium eller fören-

ing vari torium ingår förvärvas, innehas, hanteras, bearbetas, transporteras
eller föras in till Sverige för framställning av

1. aktiveringsmassor för elektroder till gasurladdningslampor, gasurladd-

ningsrör eller elektronrör,

2. glödnät och glödstrumpor,
3. högeldfasta keramer som inte är kärnbränsle,
4. lysämne (lyspulver),
5. linser eller filter för elektromagnetisk strålning, eller
6. legering vari halten av torium inte överstiger fem viktprocent.
Var och en får förvärva, inneha, överlåta, hantera, bearbeta, transportera

eller på annat sätt ta befattning med eller till Sverige föra in produkt som av-
ses i första stycket.

Förordning (2008:456)

.

10 §

Efter en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten får uran, plutonium

eller torium eller förening vari något av dessa ämnen ingår överlåtas till den
som enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller enligt denna för-
ordning får förvärva eller inneha sådant ämne eller sådan förening till den
mängd som överlåtelsen avser.

Förordning (2008:456)

.

11 §

Var och en får förvärva, inneha, överlåta, hantera, bearbeta, transpor-

tera eller på annat sätt ta befattning med eller till Sverige föra in ämne vars
halt av naturligt eller utarmat uran eller av torium inte överstiger 200 gram
per ton.

Förordning (2008:456)

.

12 §

7

Efter en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten får den som har till-

stånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att förvärva, inneha,
överlåta, bearbeta eller på annat sätt ta befattning med kärnämne, från ett an-
nat land i Europeiska unionen till Sverige föra in

1. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller högst

20 procent av isotopen 235 eller 233,

2. naturligt eller utarmat uran eller förening vari naturligt eller utarmat

uran ingår,

3. torium eller förening vari torium ingår, eller
4. använt kärnbränsle.
Första stycket får tillämpas endast om tillståndet omfattar sådant kärn-

ämne som avses att föras in till Sverige.

Förordning (2008:456).

13 §

Har upphävts genom förordning (1993:142)

.

7

Senaste lydelse 2002:863.

background image

5

SFS 2008:456

14 §

Den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksam-

het att förvärva, inneha, överlåta, bearbeta eller annars ta befattning med
uran, plutonium eller annat ämne som används som kärnbränsle ska

1. genast anmäla ett förvärv av sådana ämnen i ett annat land än Sverige

till Strålsäkerhetsmyndigheten, och

2. innan sådana ämnen förs in till Sverige anmäla detta till Strålsäkerhets-

myndigheten.

Förordning (2008:456)

.

15 §

För hantering, bearbetning eller annan befattning med ett kärnämne

som avses i 4�11 §§ får sådana anordningar och anläggningar som behövs
uppföras, innehas och drivas.

Förordning (1995:153)

.

15 a §

8

Utöver det som följer av 4�15 §§, får Strålsäkerhetsmyndigheten i

fråga om kärnämne eller kärnavfall meddela föreskrifter om undantag eller i
det enskilda fallet ge dispens från lagen (1984:3) om kärnteknisk verksam-
het. Sådana föreskrifter och dispenser får endast avse undantag som det finns
särskilda skäl för och som kan göras utan att syftet med lagen åsidosätts.

Förordning (2008:456)

.

Tillståndsfrågor som prövas av Strålsäkerhetsmyndigheten

16 §

9

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om tillstånd att förvärva,

inneha, överlåta, hantera, bearbeta eller på annat sätt ta befattning med

1. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller högst

20 procent av isotopen 235 eller 233,

2. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller mer än

20 procent av isotopen 235 eller 233 om isotopen 235 eller 233 utgör högst
5 kilogram,

3. högst 5 kilogram plutonium i ren form eller ingående i förening,
4. naturligt eller utarmat uran eller förening vari naturligt eller utarmat

uran ingår,

5. torium eller förening vari torium ingår,
6. kärnavfall, eller
7. använt kärnbränsle som innehåller högst 20 kilogram uran.
Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om tillstånd att uppföra, inneha

eller driva de anläggningar som behövs för de verksamheter som avses i för-
sta stycket, under förutsättning att aktiviteten hos den totala mängden avfall
i anläggningen inte vid någon tidpunkt överstiger 10 terabecquerel (TBq),
varav högst 10 gigabecquerel (GBq) utgörs av alfaaktiva ämnen.

Förord-

ning (2008:456)

.

16 a §

10

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar, i andra fall än som avses i

14 §, frågor om tillstånd att från ett land utanför Europeiska unionen till
Sverige föra in

1. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller högst

20 procent av isotopen 235 eller 233,

8

Senaste lydelse 1992:1538.

9

Senaste lydelse 2002:863. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

10

Senaste lydelse 2002:863. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

6

SFS 2008:456

2. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller mer än

20 procent av isotopen 235 eller 233 om isotopen 235 eller 233 utgör högst
5 kilogram,

3. högst 5 kilogram plutonium i ren form eller ingående i förening,
4. naturligt eller utarmat uran eller förening vari naturligt eller utarmat

uran ingår,

5. torium eller förening vari torium ingår, eller
6. använt kärnbränsle som innehåller högst 20 kilogram uran.
Strålsäkerhetsmyndigheten prövar även, i andra fall än som avses i 14 §,

frågor om tillstånd att från ett annat land i Europeiska unionen till Sverige
föra in

1. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller mer än

20 procent av isotopen 235 eller 233 om isotopen 235 eller 233 utgör högst
5 kilogram, eller

2. högst 5 kilogram plutonium i ren form eller ingående i förening.

För-

ordning (2008:456)

.

17 §

11

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om godkännande enligt

5 § andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Strålsäkerhets-
myndigheten får förena ett godkännande med de villkor som behövs för att
tillgodose syftet med lagen om kärnteknisk verksamhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela sådana föreskrifter om undantag

eller i det enskilda fallet ge sådan dispens från kravet på godkännande som
avses i 5 § fjärde stycket lagen om kärnteknisk verksamhet. Sådana före-
skrifter och dispenser får endast avse uppdrag som utförs under tillståndsha-
varens ledning och får inte innebära att syftet med lagen åsidosätts.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska med ett eget yttrande lämna över ett

ärende om godkännande som avses i första stycket till regeringens prövning,
om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.

Förord-

ning (2008:456)

.

18 §

12

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om tillstånd att transpor-

tera eller till Sverige föra in eller genom Sverige transitera kärnämnen eller
kärnavfall samt tillstånd att föra ut kärnavfall från Sverige.

Förordning

(2008:456)

.

19 §

13

Har upphävts genom förordning (2008:456)

.

Villkor och föreskrifter

20 §

14

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om villkor enligt 8 § lagen

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Bestämmelser om de villkor och föreskrifter som avser strålskyddet finns

i strålskyddslagen (1988:220).

Förordning (2008:456)

.

11

Senaste lydelse 2007:724. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

12

Senaste lydelse 1993:142.

13

Senaste lydelse 2006:521.

14

Senaste lydelse 2006:521. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

7

SFS 2008:456

20 a §

15

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. åtgärder enligt 4 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för att

upprätthålla säkerheten vid kärnteknisk verksamhet,

2. åtgärder som krävs för att sådana förpliktelser ska uppfyllas som ingår i

Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen och
obehörig befattning med kärnämne och sådant kärnavfall som utgörs av an-
vänt kärnbränsle, och

3. de befogenheter som ska gälla för sådana internationella övervakare

som avses i 17 § andra stycket lagen om kärnteknisk verksamhet.

Föreskrifter enligt första stycket 1 och 2 ska, då de rör fysiska skyddsåt-

gärder vid kärntekniska anläggningar, föregås av samråd med elberedskaps-
myndigheten enligt elberedskapslagen (1997:288).

Förordning (2008:456)

.

21 §

Kärntekniska anläggningar samt anordningar för innehav, hantering,

bearbetning eller transport av kärnämne eller kärnavfall ska provas, kontrol-
leras eller besiktigas i den utsträckning det behövs för kontroll av att de sä-
kerhetskrav uppfylls som anges i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksam-
het.

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om sådan

provning, kontroll och besiktning.

Förordning (2008:456)

.

Tillsyn

22 §

16

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha tillsyn över att lagen (1984:3) om

kärnteknisk verksamhet och villkor och föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen följs samt övervakar och kontrollerar slutförvar.

Bestämmelser om tillsyn från strålskyddssynpunkt finns i strålskyddsla-

gen (1988:220).

Förordning (2008:456)

.

23 §

Har upphävts genom

förordning (1992:1538)

.

�vriga bestämmelser

24 §

17

Ansökan om tillstånd enligt 5 § eller 5 a § andra stycket lagen

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska göras skriftligen och ges in till
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Om ansökan avser en fråga som regeringen ska pröva, ska myndigheten

skaffa behövliga yttranden och med ett eget yttrande överlämna handling-
arna i ärendet till regeringen.

Förordning (2008:456)

.

24 a §

18

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut enligt denna förordning får

överklagas hos regeringen.

Förordning (2008:456)

.

24 b §

19

En ansökan om införsel av använt kärnbränsle eller kärnavfall

från en kärnteknisk anläggning eller en annan kärnteknisk verksamhet i ett

15 Senaste lydelse 1997:295.

16 Senaste lydelse 1992:1538.

17 Senaste lydelse 1993:142.

18 Senaste lydelse 1992:1538.

19 Senaste lydelse 1993:142.

background image

8

SFS 2008:456

annat land ska innehålla uppgifter om hur länge materialet ska finnas i landet
och vart det därefter ska sändas.

Tillstånd till sådan införsel får medges endast om det är klarlagt att mate-

rialet kommer att föras ut ur landet inom en viss tid eller om tillstånd till
slutförvaring har lämnats enligt 5 a § andra stycket lagen (1984:3) om kärn-
teknisk verksamhet.

Förordning (2008:456).

24 c §

20 En ansökan om utförsel av kärnavfall ska innehålla uppgifter om

hur materialet slutligt ska tas om hand. I fråga om material som härrör från
en kärnteknisk verksamhet i Sverige ska ansökan innehålla en försäkran från
exportören att materialet kommer att återtas om det inte kan tas om hand på
beräknat sätt.

Förordning (2008:456).

25 §

21 Det program som avses i 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verk-

samhet ska senast under september månad vart tredje år med början 1986
ges in till Strålsäkerhetsmyndigheten för att granskas och utvärderas.

För-

ordning (2008:456).

26 §

22 Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast sex månader efter den tid-

punkt som anges i 25 § med ett eget yttrande över det program som avses
där överlämna handlingarna i ärendet till regeringen.

Yttrandet ska innehålla en granskning och utvärdering av programmet i

fråga om

1. planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet,
2. redovisade forskningsresultat,
3. alternativa hanterings- och förvaringsmetoder, och
4. de åtgärder som avses bli vidtagna.

Förordning (2008:456).

27 §

23 Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om befrielse enligt 14 §

lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet i de fall myndigheten har lämnat
tillstånd till verksamheten med stöd av 16 eller 18 § denna förordning.

För-

ordning (2008:456).

28 § En ansökan om befrielse som avses i 14 § lagen (1984:3) om kärntek-
nisk verksamhet ska göras skriftligen och ges in till Strålsäkerhetsmyndighe-
ten.

Om ansökan avser en fråga om befrielse som regeringen ska pröva, ska

Strålsäkerhetsmyndigheten inhämta behövliga yttranden och med ett eget
yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen.

Förordning

(2008:456).

29 §

24 Beslut om tillstånd enligt 16 § andra stycket får överklagas av en så-

dan ideell förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

Förordning

(2008:456).

20 Senaste lydelse 1995:153.

21 Senaste lydelse 1992:482.

22 Senaste lydelse 1992:482.

23 Senaste lydelse 1995:153. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

24 Senaste lydelse 2005:207.

background image

9

SFS 2008:456

Bilagan har upphävts genom förordning (1995:153).

Denna förordning

25 träder i kraft den 1 februari 1984.

Genom förordningen upphävs
1. kungörelsen (1970:749) med vissa tillstånd enligt atomenergilagen

(1956:306),

2. förordningen (1975:20) om förbud mot utförsel av utrustning eller ma-

terial för utvinning av atomenergi m.m.,

3. förordningen (1976:12) om tillsynsmyndighet enligt atomenergilagen

(1956:306), m.m. och

4. regeringens beslut den 16 november 1978 om vissa nya villkor för till-

stånd enligt 1 § atomenergilagen (1956:306).

Denna förordning

26 träder i kraft den 1 juli 1992.

Denna förordning

27 träder i kraft den 1 januari 1993.

Denna förordning

28 träder i kraft den 1 april 1993.

Denna förordning

29 träder i kraft den 1 mars 1995.

Denna förordning

30 träder i kraft den 1 juli 1997.

Denna förordning

31 träder i kraft den 1 januari 1999.

Denna förordning

32 träder i kraft den 16 maj 2000.

Denna förordning

33 träder i kraft den 1 september 2001.

Denna förordning

34 träder i kraft den 1 januari 2003.

Denna förordning

35 träder i kraft den 15 maj 2005.

Denna förordning

36 träder i kraft den 1 juli 2006.

Denna förordning

37 träder i kraft den 1 november 2007.

Denna förordning

38 träder i kraft den 1 juli 2008.

25 1984:14.

26 1992:482.

27 1992:1538.

28 1993:142.

29 1995:153.

30 1997:295.

31 1998:892.

32 2000:167.

33 2001:620.

34 2002:863.

35 2005:207.

36 2006:521.

37 2007:724.

38 2008:456.

background image

10

SFS 2008:456

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)