SFS 2008:457 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293)

080457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293);

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om strålskyddsförordningen (1988:293)

1

dels

att i 7�9, 10�12 och 14 §§ orden ⬝Statens strålskyddsinstitut⬝ och

⬝statens strålskyddsinstitut⬝ ska bytas ut mot ⬝Strålsäkerhetsmyndigheten⬝,

dels

att i 19 § orden ⬝Statens strålskyddsinstituts⬝ ska bytas ut mot ⬝Strål-

säkerhetsmyndighetens⬝,

dels

att 2, 4, 5, 6, 13 och 14 a�16, 17 och 20 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

2

Bestämmelserna i 18 § samt 20 § 1, 2 och 4 strålskyddslagen

(1988:220) gäller inte i fråga om

1. radioaktiva ämnen vars aktivitet eller specifika aktivitet inte överstiger

vad som framgår av bilagan till denna förordning,

2. apparat som innehåller ett radioaktivt ämne, även om ämnets aktivitet

eller specifika aktivitet överstiger det som anges i bilagan till denna förord-
ning, under förutsättning att

a) apparaten är konstruerad som en sluten strålkälla och inte under nor-

mala driftsförhållanden i någon åtkomlig punkt på avståndet 0,1 meter från
apparatens ytterhölje förorsakar en dosrat som överstiger 1 mikrosievert per
timme, och

b) Strålsäkerhetsmyndigheten har godkänt apparattypen för fri använd-

ning och angett villkor för deponering av det radioaktiva ämnet,

3. elektrisk apparat som Strålsäkerhetsmyndigheten har förklarat typgod-

känd för fri användning och som inte under normala driftsförhållanden i nå-
gon åtkomlig punkt på avståndet 0,1 meter från apparatens ytterhölje föror-
sakar en dosrat som överstiger 1 mikrosievert per timme,

4. apparat innehållande katodstrålerör som är avsett att visa bilder, eller

annan elektrisk apparatur som drivs med en elektrisk spänningsskillnad som
inte överstiger 30 kilovolt, förutsatt att dessa inte under normala driftsförhål-
landen i någon åtkomlig punkt på avståndet 0,1 meter från apparatens ytter-
hölje förorsakar en dosrat som överstiger 1 mikrosievert per timme, och

1

Senaste lydelse av

4 § 2006:1220
9 § 1990:1193
10 § 2000:809
19 § 2007:355.

2

Senaste lydelse 2001:618.

SFS 2008:457

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:457

5. material som har förorenats av radioaktiva ämnen till följd av ett ut-

släpp som godkänts av Strålsäkerhetsmyndigheten och som myndigheten
har förklarat inte ska kontrolleras ytterligare.

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om att lagen ska gälla

även i fråga som avses i första stycket.

4 §

3

I fråga om radioaktiva ämnen och tekniska anordningar som kan alstra

strålning får Strålsäkerhetsmyndigheten meddela föreskrifter om undantag
eller i det enskilda fallet ge dispens från strålskyddslagen (1988:220) eller
vissa bestämmelser i lagen. Sådana föreskrifter och dispenser får inte inne-
bära att syftet med lagen åsidosätts.

5 §

Om det finns anledning att misstänka att någon till följd av en verk-

samhet med joniserande strålning kan ha skadats genom strålningen eller om
det inträffar något missöde eller tillbud som kan ha betydelse från strål-
skyddssynpunkt, ska den som bedriver verksamheten genast anmäla detta till
Strålsäkerhetsmyndigheten.

6 §

4

Om någon som har tillstånd enligt strålskyddslagen (1988:220) avli-

der, ska den som har dödsboet i sin vård snarast och senast tre månader efter
dödsfallet anmäla dödsfallet till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Om någon som har tillstånd enligt strålskyddslagen försätts i konkurs, ska

konkursförvaltaren snarast och senast två månader efter konkursbeslutet an-
mäla konkursen till Strålsäkerhetsmyndigheten.

13 §

5

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om

1. tillstånd beträffande radioaktiva ämnen och tekniska anordningar enligt

20 och 21 §§ strålskyddslagen (1988:220), och

2. medgivande att ta hand om oförtullade radioaktiva ämnen och tekniska

anordningar enligt 25 § strålskyddslagen.

Vid tillståndsprövningen ska Strålsäkerhetsmyndigheten beakta att onö-

dig spridning av radiologisk utrustning hindras.

14 a §

6

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om att det i

ärenden om villkor för kärnteknisk verksamhet som enligt 27 § första
stycket strålskyddslagen (1988:220) ska underställas regeringens prövning
eller i ärenden om tillstånd enligt denna förordning ska upprättas en miljö-
konsekvensbeskrivning som avses i 22 a § andra stycket strålskyddslagen.
Strålsäkerhetsmyndigheten får vidare i det enskilda fallet besluta att en så-
dan beskrivning ska ges in. I sådana föreskrifter och beslut får Strålsäker-
hetsmyndigheten med ledning av bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken och
strålskyddslagen ange vad som ska gälla beträffande förfarandet för att upp-
rätta miljökonsekvensbeskrivningen och kraven på denna.

En kungörelse om att en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats ska

genom Strålsäkerhetsmyndighetens försorg införas i Post- och Inrikes Tid-
ningar och i den eller de ortstidningar som myndigheten bestämmer. I kun-

3

Senaste lydelse 2006:1220.

4

Senaste lydelse 2005:402.

5

Senaste lydelse 2000:809.

6

Senaste lydelse 1998:893.

background image

3

SFS 2008:457

görelsen ska anges att skriftliga anmärkningar mot miljökonsekvensbeskriv-
ningen får lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten inom en viss angiven tid,
minst fyra veckor efter det att kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tid-
ningar.

Om ärendet avser villkor för en kärnteknisk verksamhet, ska kungörelsen

även avse den miljökonsekvensbeskrivning som har upprättats enligt förord-
ningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet.

15 §

7

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha tillsyn över att strålskyddslagen

(1988:220) och föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen
följs, om inte annat följer av 16 §.

16 §

8

I fråga om solarieverksamhet ska en kommunal nämnd som fullgör

uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ha tillsyn inom kommunen
över att strålskyddslagen (1988:220) och föreskrifter och villkor som har
meddelats med stöd av lagen följs. Om det finns särskilda skäl får Strålsä-
kerhetsmyndigheten i det enskilda fallet, efter samråd med kommunen, be-
sluta att tillsynen i stället ska utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Efter åtagande av en kommun får Strålsäkerhetsmyndigheten, utom i de

fall som anges i tredje stycket, överlåta åt en sådan nämnd att utöva tillsynen
även i fråga om annat än solarieverksamhet.

I fråga om verksamhet som utövas av Försvarsmakten, Försvarets materi-

elverk, Fortifikationsverket eller Försvarets radioanstalt får Strålsäkerhets-
myndigheten efter åtagande av generalläkaren överlåta åt denne att i ett visst
avseende utöva tillsynen.

17 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för

den vars verksamhet tillsynen avser att ersätta en tillsynsmyndighets kostna-
der för provtagning och undersökning av prov.

20 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter

som behövs för verkställighet av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

7

Senaste lydelse 2007:355.

8

Senaste lydelse 2007:355.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008