SFS 2008:459 Förordning om ändring i förordningen (2005:278) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen

080459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:278) om
inspektioner enligt internationella avtal om
förhindrande av spridning av kärnvapen;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 3�9 §§ förordningen (2005:278) om inspektio-

ner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen
ska ha följande lydelse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen

(2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av
spridning av kärnvapen.

2 §

Med

tilläggsprotokollet

avses i denna förordning Tilläggsprotokollet

av den 22 september 1998 till avtalet mellan Belgien, Danmark, Finland,
Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien,
Sverige, Tyskland, �sterrike, Europeiska atomenergigemenskapen och In-
ternationella atomenergiorganet (IAEA) rörande tillämpningen av artikel
III.1 och III.4 i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen
(S� 2000:29).

3 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska svara för kontakterna med Internatio-

nella atomenergiorganet i frågor som rör inspektioner med kompletterande
tillträde enligt artiklarna 4�10 i tilläggsprotokollet.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom Sverige även svara för kontakterna

med andra som berörs av inspektioner enligt tilläggsprotokollet.

Förordning

(2008:459).

4 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha beredskap för att ta emot anmäl-

ningar från Internationella atomenergiorganet om inspektioner enligt artikel
4 b i tilläggsprotokollet.

Förordning (2008:459).

5 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ta fram förslag till regeringens beslut

om genomförande och åtgärder enligt 2 och 4 §§ lagen (2000:140) om in-
spektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärn-
vapen när det gäller inspektioner enligt artikel 4 b i) i tilläggsprotokollet.

SFS 2008:459

Utkom från trycket
den 16 juni 2008
Omtryck

background image

2

SFS 2008:459

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Förslaget ska lämnas till regeringen inom sex timmar från det att anmälan
togs emot.

Förordning (2008:459).

6 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får besluta i frågor som rör inspektioner

som avses i artikel 4 b ii) i tilläggsprotokollet.

Förordning (2008:459).

7 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska närvara vid inspektioner enligt tilläggs-

protokollet.

Strålsäkerhetsmyndigheten får dock avstå från att närvara vid inspektio-

ner enligt artikel 4 b ii) i tilläggsprotokollet om det av förhandsanmälan från
Internationella atomenergiorganet framgår att inspektionen är av rutinkarak-
tär.

Förordning (2008:459).

8 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får begära att inspektioner ska genomföras

med tillämpning av s.k. reglerat tillträde enligt artikel 7 i tilläggsprotokollet.

Förordning (2008:459).

9 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast sju dagar efter att en inspektion

har avslutats lämna en rapport till regeringen om denna.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i sin årsredovisning redogöra för Interna-

tionella atomenergiorganets underrättelser enligt artikel 10 b) i tilläggspro-
tokollet samt redovisa sina egna slutsatser av underrättelserna.

Förordning

(2008:459).

Denna förordning

1

träder i kraft den 1 juli 2005.

Denna förordning

2

träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

2005:278.

2

2008:459.