SFS 2008:460 Förordning om ändring i förordningen (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

080460.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:193) om
producentansvar för vissa radioaktiva produkter
och herrelösa strålkällor;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:193) om produ-

centansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

dels

att i 4, 16 och 17 §§ orden ⬝Statens strålskyddsinstitut⬝ ska bytas ut

mot ⬝Strålsäkerhetsmyndigheten⬝,

dels

att 6, 9, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

6 §

En producent som säljer radioaktiva produkter ska lämna uppgifter om

produkterna till Strålsäkerhetsmyndigheten. Uppgifterna ska avse

1. vilka produkter och vilka kvantiteter av produkterna som säljs i

Sverige,

2. vilka kategorier av radioaktivt avfall som produkterna kan förväntas ge

upphov till,

3. på vilket sätt producenten har för avsikt att fullgöra sitt ansvar för av-

fallet enligt strålskyddslagen (1988:220) och denna förordning, och

4. hur skyldigheten att säkerställa finansiering av omhändertagandet en-

ligt 13 § har fullgjorts.

9 §

En producent ska ta del i omhändertagandet av radioaktivt avfall som

är

1. radioaktiva produkter som har släppts ut på marknaden före den

1 september 2007, eller

2. herrelösa strålkällor som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar till produ-

centen.

Skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras genom att producenten för

varje tidsperiod som Strålsäkerhetsmyndigheten meddelar föreskrifter om
med stöd av 16 § svarar för en lika stor andel av det i Sverige uppkomna av-
fallet som motsvarar producentens marknadsandel av sålda radioaktiva pro-
dukter. Andelarna får avse viss produktkategori eller produktmarknad eller
annan lämplig indelning.

14 §

En producent ska till Strålsäkerhetsmyndigheten lämna uppgifter om

vilka kvantiteter och kategorier av radioaktivt avfall som har samlats in i in-
samlingssystem enligt 11 § eller lämnats direkt till producenten.

SFS 2008:460

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:460

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

En producent ska till Strålsäkerhetsmyndigheten redovisa på vilket sätt

producenten har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna förordning.

15 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska med stöd av de uppgifter som lämnas

enligt 6 och 14 §§ fastställa producenternas andelar enligt 9 § och underrätta
producenterna om den fördelningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)