SFS 2008:461 Förordning om ändring i förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

080461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1598) om
finansiering av hanteringen av visst radioaktivt
avfall m.m.;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:1598) om finansie-

ring av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

1

dels

att i 4 § orden ⬝Statens kärnkraftinspektion⬝ ska bytas ut mot ⬝Strål-

säkerhetsmyndigheten⬝,

dels

att 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

3 §

2

Den kostnadsberäkning som avses i 5 § lagen (1988:1597) om finan-

siering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. ska ha kommit in till
Strålsäkerhetsmyndigheten före utgången av april månad varje år.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge den som är betalningsskyldig enligt la-

gen tillfälle att yttra sig över kostnadsberäkningen.

5 §

3

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 1 september varje år till re-

geringen anmäla om avgiftsbeloppet enligt 3 § lagen (1988:1597) om finan-
siering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. behöver ändras.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse av 4 § 1995:1546.

2

Senaste lydelse 1995:1546.

3

Senaste lydelse 1992:481.

SFS 2008:461

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008