SFS 2008:463 Förordning om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

080463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 30 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet i fråga om

4�11, 13�15 och 19 §§,

2. med stöd av 43 § strålskyddslagen (1988:220) i fråga om 11, 12 och

15�19 §§,

3. med stöd av 20 § andra stycket 16 lagen (2006:263) om transport av

farligt gods i fråga om 4�6, 10 och 19 §§, och

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

Definitioner

2 §

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i la-

gen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen (1988:220).

3 §

I denna förordning avses med

normaldrift

: drift inom de fastställda villkor och begränsningar som fram-

går av en anläggnings säkerhetstekniska driftsförutsättningar,

avveckling

: åtgärder som, efter att den verksamhet som en anläggning är

avsedd för har upphört och inte kommer att återupptas, vidtas av tillstånds-
havaren för att på ett säkert sätt montera ned och riva anläggningen samt
hantera det kärnämne och det kärnavfall som finns på anläggningsplatsen,

kärnteknisk anläggning kategori 1

: en kärnkraftsreaktor, en anläggning

för mellanlagring eller slutförvaring av kärnämne eller använt kärnbränsle,
en anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle eller en
anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte är en sådan markdepone-
ring som avses i 4 § andra stycket 13,

kärnteknisk anläggning kategori 2

: en forsknings- eller materialprov-

ningsreaktor,

kärnteknisk anläggning kategori 3

: en anläggning för framställning av

kärnbränsle,

kärnteknisk anläggning kategori 4

: en anläggning för hantering, bearbet-

ning och annan lagring än mellanlagring av kärnämne som inte utgör an-
läggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle och anlägg-
ning för hantering, bearbetning och lagring av låg- och medelaktivt kärnav-
fall.

SFS 2008:463

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:463

Ansökningsavgift

4 §

En ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om

1. tillstånd enligt 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksam-

het, eller

2. Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av ett ärende enligt 18 § andra

stycket förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

5 §

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när ansö-

kan ges in

1. med 13 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en anlägg-

ning för slutförvaring av använt kärnbränsle,

2. med 2 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en annan kärn-

teknisk anläggning kategori 1 än som avses i 1,

3. med 1 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 2,

4. med 500 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 3,

5. med 100 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 4,

6. med 1 000 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk an-

läggning kategori 1,

7. med 500 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 2,

8. med 250 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 3,

9. med 50 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 4,

10. med 100 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk an-

läggning,

11. med 50 000 kronor, om ansökan avser godkännande enligt 5 § andra

stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

12. med 50 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a § an-

dra stycket lagen om kärnteknisk verksamhet,

13. med 100 000 kronor, om ansökan avser en anläggning för markdepo-

nering av lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning
och till en sådan anläggning hörande anläggningar för behandling eller lag-
ring, förutsatt att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markdepone-
ringsanläggningen inte överstiger 10 terabecquerel varav högst 10 gigabec-
querel utgörs av alfaaktiva ämnen, och

14. med 17 000 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse,

bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med
kärnämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas
av en ansökan enligt 1�13.

6 §

Om Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av en ansökan medför kost-

nader som väsentligt överstiger de belopp som anges i 5 §, får myndigheten
besluta att sökanden ska betala tilläggsavgift med 750 kronor per timme för
arbete som myndigheten har utfört. Tilläggsavgiften betalas till Strålsäker-
hetsmyndigheten efter särskild debitering.

background image

3

SFS 2008:463

Granskningsavgift

7 §

För granskning av tillståndsvillkor som måste uppfyllas innan en kärn-

teknisk anläggning kategori 1 tas i rutinmässig drift för första gången efter
det att tillstånd har beviljats, ska tillståndshavaren betala en granskningsav-
gift med 3 000 000 kronor.

Första stycket gäller inte för granskning som avser tillstånd till drift av en

anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle eller en anläggning för
inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle. För granskning i dessa
fall ska tillståndshavaren betala granskningsavgift med 2 800 000 kronor.

Avgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering

sedan tillståndshavaren har givit in handlingar till myndigheten för gransk-
ning.

8 §

Om Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av tillståndsvillkor med-

för kostnader som väsentligt överstiger det belopp som anges i 7 §, får myn-
digheten besluta att sökanden ska betala tilläggsavgift med 750 kronor per
timme för arbete som myndigheten har utfört. Tilläggsavgiften får för varje
granskningsärende uppgå till sammanlagt högst 1 500 000 kronor. Tilläggs-
avgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

9 §

För granskning av tillståndsvillkor som följer av regeringens beslut om

säkerhetsprövning av vissa kärnkraftsreaktorer ska tillståndshavaren betala
en granskningsavgift med 1 500 000 kronor. Avgiften betalas till Strålsäker-
hetsmyndigheten efter särskild debitering.

Konsultkostnader

10 §

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska ersätta Strålsä-

kerhetsmyndighetens kostnader för att anlita konsult i samband med sådan
prövning eller granskning som avses i 4�9 §§ med avseende på den del av
konsultkostnaderna som understiger 1 000 000 kronor, i den mån konsultar-
betet kan hänföras till en viss eller till vissa anläggningar. Ersättningen beta-
las till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

Tillsynsavgift

11 §

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift

för Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över att lagen (1984:3) om kärntek-
nisk verksamhet, strålskyddslagen (1988:220), förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet och strålskyddsförordningen (1988:293) samt vill-
kor och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar och förord-
ningar följs. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten,
betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 3 327 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift,
2. med 383 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

3. med 418 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under normaldrift,

background image

4

SFS 2008:463

4. med 690 000 kronor för en anläggning där mer än 1 000 ton kärn-

bränsle mellanlagras,

5. med 70 000 kronor för en anläggning där använt kärnbränsle mellan-

lagras och den lagrade mängden inte överstiger 1 000 ton,

6. med 455 000 kronor för en anläggning för slutförvaring av kärnavfall

som inte utgör sådan markdeponering som avses i 4 § andra stycket 13,

7. med 70 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av kärnavfall,
8. med 70 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnämne som

inte utgör en anläggning för framställning av bränsle,

9. med 70 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnavfall,
10. med 1 885 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under avveckling,
11. med 249 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under avveckling,

12. med 70 000 kronor för en sådan markdeponering som avses i 4 § an-

dra stycket 13, och

13. med 70 000 kronor för transport eller införsel till Sverige eller utförsel

från Sverige eller transitering genom Sverige av kärnämne eller kärnavfall.

En avgift enligt första stycket 1�4, 10 och 11 omfattar även tillsyn över

anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle,
kärnämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som om-
fattas av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte att
fullgöra sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om kärn-
teknisk verksamhet.

Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller be-

handling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett och
samma anläggningsområde, ska avgift betalas endast för den anläggning
som har den högsta avgiften.

Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet bör-

jade gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det
att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om
kärnteknisk verksamhet eller Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att
fortlöpande tillsyn med hänsyn till säkerheten och strålskyddet inte längre
behövs.

Beredskapsavgift

12 §

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk

anläggning som tillhör någon av hotkategorierna I�III enligt den klassifice-
ring som Strålsäkerhetsmyndigheten har föreskrivit, ska betala en bered-
skapsavgift. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten,
betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 900 000 kronor för en anläggning i hotkategori I,
2. med 400 000 kronor för en anläggning i hotkategori II, och
3. med 100 000 kronor för en anläggning i hotkategori III.
Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som följer närmast efter

det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att anläggningen inte
längre tillhör någon av hotkategorierna.

background image

5

SFS 2008:463

Avgift för nukleär icke-spridningskontroll

13 §

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift

för den tillsyn som utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten enligt Sveriges
överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen. Avgiften
ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalen-
derkvartal

1. med 508 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

2. med 199 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor,
3. med 274 000 kronor för en kärnkraftsreaktor,
4. med 293 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt

kärnbränsle med en bränslemängd som överstiger 1 000 ton,

5. med 12 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärn-

bränsle med en bränslemängd som inte överstiger 1 000 ton, och

6. med 9 000 kronor för en anläggning för annan behandling av kärnämne

än framställning av bränsle.

Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som följer närmast efter

det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att allt kärnämne avlägs-
nats från anläggningen.

14 §

Den som, i annat fall än som avses i 9 §, innehar kärnämne ska betala

avgift för kärnämneskontroll med 750 kronor per timme för kontroll som
Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäkerhets-
myndigheten efter särskild debitering.

Forskningsavgift

15 §

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkrafts-

reaktor ska till Strålsäkerhetsmyndigheten betala en avgift för sådan säker-
hets- och strålskyddsforskning som ska initieras av myndigheten. Avgiften
ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalen-
derkvartal

1. med 2 050 700 kronor för varje reaktor från och med det kvartal som

följer efter det att tillstånd har givits för reaktorn fram till det kvartal som
följer efter det att reaktorn har tagits ur drift och detta har anmälts till Strål-
säkerhetsmyndigheten, och

2. med 735 700 kronor för en reaktor som är under avveckling för tid då

avgift inte betalas enligt 1.

Skyldigheten att betala avgift gäller inte från och med det kalenderkvartal

som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt
10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Avgifter för verksamhet som är tillståndspliktig enligt
strålskyddslagen (1988:220)

16 §

Den som har tillstånd till en verksamhet enligt 20, 21 eller 22 § andra

stycket strålskyddslagen (1988:220) ska till Strålsäkerhetsmyndigheten be-
tala en avgift för myndighetens kostnader för tillståndsprövning, tillsyn och

background image

6

SFS 2008:463

andra åtgärder med anknytning till tillståndet. Avgiften ska, efter debitering
av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderår

1. med 3 700 kronor per tillstånd för tillståndspliktiga lasrar,
2. med 1 950 kronor per generator för medicinsk röntgendiagnostik,
3. med 1 550 kronor per generator för odontologisk röntgendiagnostik,
4. med 1 650 kronor per generator för veterinärmedicinsk röntgendiag-

nostik,

5. med 600 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet

som är högst 100 megabecquerel,

6. med 1 950 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkäl-

lor med en aktivitet som överstiger 100 megabecquerel men inte 10 gigabec-
querel,

7. med 10 600 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strål-

källor med en aktivitet som överstiger 10 gigabecquerel,

8. med 3 600 kronor per utrustning för mindre acceleratorer och bestrål-

ningsapparater med slutna strålkällor med en aktivitet som överstiger
100 gigabecquerel,

9. med 13 250 kronor per tillstånd för acceleratoranläggningar,
10. med 1 550 kronor per utrustning för radiografering,
11. med 600 kronor per utrustning för analys, kontroll och övervakning

samt slutna strålkällor med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel,

12. med 14 900 kronor per anläggning för strålsterilisering,
13. med 3 800 kronor per tillstånd för handel med strålkällor,
14. med 9 600 kronor per tillstånd för handel, installation och underhåll

av strålkällor,

15. med 600 kronor per tillstånd för verksamhet med kvalitetskontroll av

radiologisk utrustning,

16. med 4 800 kronor per utrustning för acceleratorer och koboltapparater

för extern strålterapi,

17. med 1 650 kronor per utrustning för röntgenterapiutrustning för extern

strålterapi,

18. med 4 800 kronor per utrustning för efterladdningsutrustning för

brachyterapi,

19. med 7 250 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachyte-

rapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

20. med 29 700 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som är högst 100 gigabecquerel, och

21. med 47 800 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som överstiger 100 gigabecquerel.

Den som, i annat fall än som avses i första stycket, har tillstånd till en

verksamhet enligt 20, 21 eller 22 § andra stycket strålskyddslagen ska betala
avgift med 750 kronor per timme för arbete med tillståndsprövning, tillsyn
och övriga åtgärder med anknytning till tillståndet som Strålsäkerhetsmyn-
digheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter
särskild debitering.

17 §

Avgift enligt 12 § ska betalas från och med det kalenderår som följer

efter det att beslut om tillstånd har givits. Om ett tillstånd förnyas, ska avgift
betalas även för det år då beslutet om att förnya tillståndet meddelades. Om
det finns särskilda skäl får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att avgiften i

background image

7

SFS 2008:463

stället för som årsavgift ska betalas i samband med att ansökan om tillstånd
görs.

Förhållanden anmälda skriftligt till Strålsäkerhetsmyndigheten före den

1 januari ska ligga till grund för beräkningen av avgiften.

18 §

Om prövningen av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning

eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än de belopp som
anges i 16 §, får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att sökanden ska betala
tilläggsavgift med 750 kronor per timme för arbete som myndigheten har ut-
fört. Tilläggsavgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild
debitering.

Gemensamma bestämmelser

19 §

Om det finns särskilda skäl, får Strålsäkerhetsmyndigheten i det en-

skilda fallet sätta ned eller efterskänka en avgift.

20 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs

för tillämpningen av denna förordning.

21 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008, då förordningen

(1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut och förord-
ningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion ska
upphöra att gälla.

2. Avgifter som före den 1 juli 2008 har debiterats av Statens kärnkraftin-

spektion eller Statens strålskyddsinstitut ska i den mån betalning inte har
skett före detta datum betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

3. I fråga om avgift som avser tiden före den 1 juli 2008 ska Strålsäker-

hetsmyndigheten tillämpa äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008