SFS 2008:464 Förordning om ändring i förordningen (1989:527) om riksmätplatser

080464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:527) om
riksmätplatser;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att i bilagan till förordningen (1989:527) om riks-

mätplatser

1

orden ⬝Statens strålskyddsinstitut⬝ ska bytas ut mot ⬝Strålsäker-

hetsmyndigheten⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av bilagan 1998:1532.

SFS 2008:464

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008