SFS 2008:465 Förordning om ändring i förordningen (1997:294) om elberedskap

080465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:294) om
elberedskap;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1997:294) om elberedskap

ska ha följande lydelse.

3 §

Beslut om fysiska skyddsåtgärder enligt 5

§ elberedskapslagen

(1997:288) i verksamhet som omfattas av lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet ska föregås av samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:465

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008