SFS 2008:466 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

080466.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att i 20 a § förordningen (2003:396) om elektro-

nisk kommunikation

1

orden ⬝Statens strålskyddsinstitut⬝ ska bytas ut mot

⬝Strålsäkerhetsmyndigheten⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 20 a § 2006:1424.

SFS 2008:466

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008