SFS 2008:467 Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

080467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:311) om transport
av farligt gods;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 7, 10 och 18 §§ förordningen (2006:311) om

transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

7 §

Behöriga myndigheter är

1. Strålsäkerhetsmyndigheten i frågor som rör transport av radioaktiva

ämnen,

2. polismyndigheterna efter samråd med kommunens organisation för

räddningstjänst i frågor som behandlas i 8 § första stycket punkterna 1 och 5,
när det gäller

a) tillstånd för lastning och lossning på offentlig plats inom tättbebyggt

område,

b) underrättelse om lastning och lossning på offentlig plats utanför tättbe-

byggt område, och

c) medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlings-

plats vid transport av vissa slag av farligt gods,

3. Statens räddningsverk i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket

punkterna 1, 2, 5 och 6,

4. Sjöfartsverket i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket punk-

ten 3, och

5. Luftfartsstyrelsen i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket

punkten 4.

Behöriga myndigheter i tillsynsfrågor framgår av 10 §.

10 §

Följande myndigheter ska inom angivna områden ha tillsyn över att

lagen (2006:263) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen följs:

1. Sjöfartsverket: sjötransporter,
2. Luftfartsstyrelsen: lufttransporter,
3. Polismyndigheterna: transporter på land utom järnvägstransporter,
4. Järnvägsstyrelsen: järnvägstransporter,
5. Kustbevakningen: gods i hamnars landområden som är avsett för vidare

transport samt, på Sjöfartsverkets begäran om biträde, sjötransporter,

6. Strålsäkerhetsmyndigheten: transporter av radioaktiva ämnen,
7. Statens räddningsverk: säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag,

transportabla tryckbärande anordningar och transportskydd.

SFS 2008:467

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:467

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Den myndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen lagen om

transport av farligt gods ska vara Kustbevakningen.

Statens räddningsverk ska samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet

samt bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter som utövar tillsyn
över transporter på land.

18 §

Har föreskrifter meddelats om krav på tillstånd eller anmälan med

stöd av 20 § andra stycket 12 lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
får transportmyndigheterna uppdra åt polismyndigheterna att pröva ärenden
om tillstånd eller att ta emot anmälningar.

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar sådana ärenden om tillstånd och tar

emot anmälningar som avser farligt gods som består av eller innehåller ra-
dioaktiva ämnen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)