SFS 2008:468 Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

080468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2006:942) om kris-

beredskap och höjd beredskap ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2008:468

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:468

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bilaga

1

Förteckning över samverkansområden och myndigheter som har
särskilt ansvar inom områdena

1

�ndringen innebär bl.a. att orden ⬝Statens kärnkraftinspektion⬝ och ⬝Statens strål-

skyddsinstitut⬝ har tagits bort ur förteckningen.

Samverkans-
områden

Myndigheter med särskilda
uppgifter inom samverkans-
områdena

Myndighet
med ansvar
enligt 11 §

Myndighet
med ansvar
enligt 18 §

Farliga ämnen

Kustbevakningen

x

x

Livsmedelsverket

x

x

Rikspolisstyrelsen

x

x

Smittskyddsinstitutet

x

x

Socialstyrelsen

x

x

Statens jordbruksverk

x

x

Statens räddningsverk

x

x

Statens veterinärmedicinska
anstalt

x

x

Strålsäkerhetsmyndigheten x

x

Tullverket

x

x

Krisberedskapsmyndigheten

x

x