SFS 2008:469 Förordning om ändring i förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

080469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1217) om kontroll
av produkter med dubbla användningsområden
och av tekniskt bistånd;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 6, 8 och 15 §§ förordningen (2000:1217) om

kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bi-
stånd ska ha följande lydelse.

6 §

Ansökan om tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 1334/2000, la-

gen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden
och av tekniskt bistånd eller föreskrifter som meddelas genom denna förord-
ning ska ges in till Inspektionen för strategiska produkter. Föreskrifter om
vilka uppgifter som ansökan ska innehålla meddelas av Inspektionen för
strategiska produkter.

Ansökan om tillstånd till export eller till överföring inom Europeiska ge-

menskapen av kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I till rådets
förordning (EG) nr 1334/2000 och som tillhör kategori 0 ska dock ges in till
Strålsäkerhetsmyndigheten. Föreskrifter om vilka uppgifter som ansökan
ska innehålla meddelas av Strålsäkerhetsmyndigheten.

8 §

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om tillstånd som avses i 6 §

andra stycket. För tillstånd gäller de ytterligare villkor som meddelas av
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska dock med eget yttrande lämna över ären-

det till regeringens prövning, om exporten eller överföringen inom Europe-
iska gemenskapen är avsedd för en mottagare i en stat som inte har

– ett bilateralt avtal med Sverige om samarbete i icke-spridningsfrågor på

kärnenergiområdet, eller

– i en särskild förklaring till Internationella atomenergiorganets (IAEA:s)

generaldirektör förbundit sig att tillämpa de regler om kontroll av material
och utrustning m.m., som man kommit överens om inom Nuclear Suppliers
Group (NSG) och som NSG har informerat IAEA:s medlemsstater om ge-
nom informationscirkulär INFCIRC 254.

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar, trots bestämmelsen i andra stycket,

frågor om tillstånd till export eller till överföring inom Europeiska gemen-
skapen när det gäller uran, plutonium eller torium i ren form eller i form av
legering, förening eller blandning, om mängden

SFS 2008:469

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:469

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. inte överstiger 10 kilogram anrikat uran som innehåller högst fem pro-

cent av isotopen uran 235,

2. inte överstiger 100 gram anrikat uran som innehåller mer än fem pro-

cent av isotopen uran 235,

3. inte överstiger 10 gram av isotopen uran 233,
4. inte överstiger 10 gram plutonium,
5. inte överstiger 50 kilogram naturligt eller på isotopen uran 235 utarmat

uran, eller

6. inte överstiger 50 kilogram torium.

15 §

Tillsyn som avses i 15 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter

med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd ska utövas av
Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller kärnämnen och material m.m. som
finns i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 och som tillhör
kategori 0.

I andra fall ska tillsynen utövas av Inspektionen för strategiska produkter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)