SFS 2008:471 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

080471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1161) med
instruktion för Sjöfartsverket;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2007:1161) med instruktion

för Sjöfartsverket ska ha följande lydelse.

12 §

Styrelsen ska bestå av minst åtta och högst tretton ledamöter, perso-

nalföreträdarna medräknade.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:471

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008