SFS 2008:472 Förordning om ändring i förordningen (2007:1156) med instruktion för Luftfartsverket

080472.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1156) med
instruktion för Luftfartsverket;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2007:1156) med instruktion

för Luftfartsverket ska ha följande lydelse.

7 §

Styrelsen ska bestå av minst åtta och högst tolv ledamöter, personal-

företrädarna medräknade.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:472

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008