SFS 2008:473 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

080473.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (2003:389) om elek-

tronisk kommunikation

dels

att 1 kap. 7 §, rubriken till 4 kap. och 4 kap. 4 § ska ha följande ly-

delse,

dels

att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 4 kap. 12 a, 12 b och

12 c §§ samt 8 kap. 14 a §, samt närmast före 4 kap. 12 a § en ny rubrik av
följande lydelse.

1 kap.

7 §

I lagen avses med

telefonitjänst

: elektronisk kommunikationstjänst som innebär möjlighet

att ringa upp eller ta emot samtal via ett eller flera nummer inom en nationell
eller internationell nummerplan, inklusive nödsamtal,

tillhörande installation

: anordning, funktion eller annat som inte utgör

men har samband med en elektronisk kommunikationstjänst eller ett elektro-
niskt kommunikationsnät, och som möjliggör eller stöder den tjänsten eller
tillhandahållande av tjänster via det nätet,

vertikalt integrerad operatör

: en operatör som tillhandahåller tjänster till

företag som den konkurrerar med på marknader i efterföljande handelsled.

1

Prop. 2007/08:73, bet. 2007/08:TU13, rskr. 2007/08:228.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om till-

träde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande facili-
teter (tillträdesdirektiv) (EGT

L

108, 24.4.2002, s.

7, Celex 32002L0019),

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktori-
sation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisa-
tionsdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 21, Celex 32002L0020), Europaparlamentets
och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L
108, 24.4.2002, s. 33, Celex 32002L0021), Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rätt-
tigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (di-
rektiv om samhällsomfattande tjänster) (EGT

L

108, 24.4.2002, s.

51, Celex

32002L0022) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli
2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektro-
nisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L
201, 31.7.2002, s. 37, Celex 32002L0058).

SFS 2008:473

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:473

4 kap. Samtrafik och andra former av tillträde m.m.

4 §

En operatör som enligt 8 kap. 7 § har ett betydande inflytande på en

viss marknad, ska i enlighet med 8 kap. 6 § åläggas en eller flera av de skyl-
digheter som anges i 5�12 §§. Operatören får också åläggas en skyldighet
enligt 12 a §. Av 12 c § följer att en operatör frivilligt kan åta sig en förplik-
telse enligt 12 a § och att detta är att likställa med en skyldighet. Förpliktel-
ser enligt detta kapitel ska syfta till att skapa effektiv konkurrens.

En sådan operatör får även i andra fall än som anges i detta kapitel åläggas

en skyldighet om tillträde, om det finns synnerliga skäl för det och åtgärden
godkänns av Europeiska gemenskapernas kommission.

Funktionell separation

12 a §

Om det finns synnerliga skäl får en vertikalt integrerad operatör,

som med stöd av 4 § ålagts en skyldighet om tillträde till ett sådant nät som
avses i 9 §, förpliktas att organisatoriskt avskilja de verksamheter som avser
förvaltning, drift och tillhandahållande av nät och tillhörande installationer
som omfattas av beslutet om tillträdesskyldighet. Avskiljandet ska särskilt
syfta till att säkerställa icke-diskriminering och insyn.

Om operatören ålagts en skyldighet att tillhandahålla dubbelriktad hög-

hastighetsöverföring för att inom ett geografiskt område nå fler än en slut-
användare från en anslutningspunkt, får operatören, om slutanvändaren nås i
ett sådant nät som avses i 9 §, även förpliktas att avskilja ytterligare verk-
samheter som behövs för tillhandahållande enligt skyldighetsbeslutet.

12 b §

En förpliktelse enligt 12 a § får förenas med villkor som syftar till att

säkra de avskilda verksamheternas oberoende i förhållande till operatörens
egen försäljningsverksamhet i slutkundsledet. Villkoren får innefatta krav på
att operatörens inflytande över verksamheterna inskränks genom organisato-
riska åtgärder eller på att verksamheterna ska drivas av en separat juridisk
person. Villkor om att verksamheterna ska ställas under oberoende ledning
får också uppställas.

12 c §

Om en operatör som avses i 12 a § åtar sig att avskilja sådana verk-

samheter som där anges i syfte att säkerställa icke-diskriminering och insyn,
får åtagandet godtas. Ett beslut om att godta åtagandet får fattas endast om
det finns synnerliga skäl. Beslutet är att likställa med en skyldighet för ope-
ratören att följa åtagandet. Beslutet får avse en bestämd tid. Så länge beslutet
gäller får någon förpliktelse enligt 12 a § inte meddelas i de avseenden som
åtagandet omfattar.

Ett beslut enligt första stycket får återkallas om
1. de omständigheter som låg till grund för beslutet har förändrats i något

väsentligt avseende,

2. den som beslutet gäller bryter mot någon del av åtagandet, eller
3. beslutet grundades på ofullständiga, oriktiga eller vilseledande uppgif-

ter som operatören har lämnat.

background image

3

SFS 2008:473

8 kap.

14 a §

Ett beslut enligt 4 kap. 12 a eller 12 c § får inte fattas utan att ett

förslag till beslutet först har godkänts av Europeiska gemenskapernas kom-
mission.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008