SFS 2008:474 Förordning om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

080474.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1169) om
vägtransportledare;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:1169) om väg-

transportledare

dels

att 9 § ska upphöra att gälla,

dels

att 8 och 10 §§ ska ha följande lydelse.

8 §

Grundutbildning och fortbildning får bedrivas av Vägverket eller av

den som har fått tillstånd av Vägverket att bedriva sådan utbildning.

Ett sådant tillstånd får ges endast till den som har tillräcklig kompetens

och lämplig organisation för att kunna genomföra utbildningen på ett sak-
kunnigt och omdömesgillt sätt.

10 §

Vägverket får återkalla ett tillstånd att bedriva grundutbildning eller

fortbildning om förutsättningarna för tillståndet inte längre föreligger eller
om det annars finns särskilda skäl.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:474

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008