SFS 2008:475 Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

080475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kör- och vilotid vid internationell
järnvägstrafik;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om dygnsvila, veckovila, rast, kör-

tid och tjänstgöringslista för arbetstagare som ingår i tågpersonalen i gräns-
överskridande driftskompatibel trafik.

Lagen tillämpas endast om arbetstiden är förlagd så att arbetstagaren ska

tjänstgöra i sådan trafik som avses i första stycket under mer än en timme av
arbetsdagen.

Utöver vad som följer av bestämmelserna i denna lag gäller arbetstids-

lagen (1982:673).

Definitioner

2 §

I denna lag avses med

gränsöverskridande driftskompatibel trafik

: gränsöverskridande trafik för

vilken ett järnvägsföretag måste ha dels ett säkerhetsintyg eller ett särskilt
tillstånd enligt 3 kap. järnvägslagen (2004:519), dels ett säkerhetsintyg en-
ligt lagstiftningen i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES), dock inte trafik i samband med underhåll av järnvägsinfra-
struktur,

tågpersonal

: varje arbetstagare ombord med arbetsuppgifter av betydelse

för säkerheten,

förare

: varje arbetstagare som har till uppgift att framföra ett järnvägs-

fordon,

järnvägsfordon

: lok och annan rullande materiel som kan framföras på

järnvägsspår.

1

Prop. 2007/08:76, bet. 2007/08:TU9, rskr. 2007/08:191.

2

Jfr rådets direktiv 2005/47/EG av den 18 juli 2005 om avtalet mellan Europeiska

järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) om
vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande
driftskompatibel trafik inom järnvägssektorn (EUT L 195, 27.7.2005, s. 15, Celex
32005L0047).

SFS 2008:475

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:475

Undantag för viss gränstrafik

3 §

Lagen gäller inte lokal och regional passagerartrafik över gränsen mel-

lan Sverige och ett annat land. Lagen gäller inte heller godstransporter som
inte överskrider gränsen mellan Sverige och ett annat land med mer än 15 ki-
lometer.

Avvikelser genom kollektivavtal

4 §

Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central ar-

betstagarorganisation får det bestämmas

1. en kortare dygnsvila i de fall som avses i 8 § andra stycket,
2. att en större andel av arbetsdagarna ska krävas för att 12 och 13 §§ ska

tillämpas än vad som anges i de bestämmelserna, samt

3. en annan period än som avses i 19 § andra stycket.
Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central eller lo-

kal arbetstagarorganisation får, trots det som sägs i 9 § första stycket, be-
stämmas att två dygnsviloperioder utanför bostaden ska följas av en dygns-
vila i bostaden.

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal som avses i första eller

andra stycket får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlem-
mar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men som sysselsätts i ar-
bete som avses med avtalet.

5 §

Avvikelser enligt 4 § får göras endast under förutsättning att de inte

innebär att mindre fördelaktiga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än
som följer av rådets direktiv 2005/47/EG av den 18 juli 2005 om avtalet
mellan Europeiska järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transport-
arbetarfederationen (ETF) om vissa aspekter på villkoren för anlitande av
mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik inom järn-
vägssektorn

3

.

Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det innebär att mindre förmånliga

villkor ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av direktivet.

Dygnsvila

6 §

Om inte annat följer av 7�9 §§, ska varje arbetstagare ha rätt till minst

tolv timmars sammanhängande ledighet i bostaden under varje period om
24 timmar (dygnsvila i bostaden).

7 §

Om dygnsvilan inte kan tas i bostaden ska varje arbetstagare ha rätt till

minst åtta timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 tim-
mar (dygnsvila utanför bostaden).

8 §

Dygnsvilan i bostaden får minskas till minst nio timmar i följd en gång

under varje period om sju dagar under förutsättning att den tid som motsva-
rar skillnaden mellan den minskade dygnsvilan och tolv timmar läggs till
nästa dygnsvila i bostaden.

3

EUT L 195, 27.7.2005, s. 15 (Celex 32005L0047).

background image

3

SFS 2008:475

En dygnsvila i bostaden mellan två dygnsviloperioder utanför bostaden

får dock inte understiga tio timmar i följd.

9 §

En dygnsvila utanför bostaden ska följas av en dygnsvila i bostaden.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om dygnsvila utanför bo-

staden.

10 §

Vid dygnsvila utanför bostaden bör en bekväm inkvartering eftersträ-

vas.

Veckovila

11 §

Varje arbetstagare ska ha minst 24 timmars sammanhängande ledig-

het under varje period om sju dagar (veckovila) utöver den dygnsvila som
arbetstagaren ska ha enligt 6 §.

12 §

Varje arbetstagare, som under en beräkningsperiod om ett år uppfyl-

ler kraven i 1 § andra stycket en övervägande andel av arbetsdagarna, ska ha
minst 104 perioder med veckovila varje år. I dessa ska det ingå 24 dubbla
perioder med veckovila varav minst tolv ska omfatta lördag och söndag.

13 §

En arbetstagare, vars anställning varar kortare tid än ett år och som en

övervägande del av arbetsdagarna uppfyller kraven i 1 § andra stycket, ska
ha rätt till det antal perioder med veckovila enligt 12 § som svarar mot den
del av ett år som anställningstiden utgör.

Raster

14 §

En förare ska ha rast om minst 30 minuter om arbetstiden är mellan

sex och åtta timmar. Om förarens arbetstid överstiger åtta timmar, ska rasten
uppgå till minst 45 minuter. Någon del av rasten ska så långt som omstän-
digheterna medger läggas ut mellan den tredje och sjätte arbetstimmen.

15 §

�vriga arbetstagare ska ha rast om minst 30 minuter om arbetstiden

överstiger sex timmar.

16 §

Rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med

hänsyn till arbetsförhållandena för att arbetstagaren ska kunna återhämta sig.

17 §

Om tågförsening uppstår får rasterna anpassas under arbetsdagen.

Körtid

18 §

Körtiden för en förare mellan två perioder av dygnsvila får uppgå till

högst nio timmar eller åtta timmar vid nattarbete. Körtiden under en två-
veckorsperiod får uppgå till högst 80 timmar.

19 §

Med körtid i 18 § avses den schemalagda tid under vilken föraren an-

svarar för framförandet av ett järnvägsfordon. I körtiden inräknas inte den
tid som går åt för tillsyn av järnvägsfordonet före och efter körning. I kör-

background image

4

SFS 2008:475

tiden ingår schemalagda avbrott då föraren fortfarande har ansvar för järn-
vägsfordonet.

Med nattarbete avses varje arbetspass om minst tre timmar under den pe-

riod som börjar kl. 23.00 och slutar kl. 06.00.

Tjänstgöringslista

20 §

En arbetsgivare ska föra en tjänstgöringslista som visar arbetstagar-

nas faktiska arbetstid, dygnsvila, veckovila och raster samt schemalagda
körtid enligt definitionen i 19 §. Tjänstgöringslistan ska bevaras hos arbets-
givaren i minst ett år efter den tidsperiod som arbetet omfattar. Arbetsgiva-
ren ska på begäran av en arbetstagare lämna denne en kopia av den del av
tjänstgöringslistan som avser den arbetstagaren. �ven fackliga organisatio-
ner som företräder arbetstagare på arbetsstället har rätt att på begäran få en
sådan kopia.

Tillsyn

21 §

Regeringen bestämmer vilken myndighet som utövar tillsyn enligt

denna lag.

22 §

Den myndighet som utövar tillsyn har rätt att av en arbetsgivare på

begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

23 §

Den myndighet som utövar tillsyn har rätt att få tillträde till arbets-

ställen för att kunna utöva tillsynen.

24 §

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att tillsyns-

myndigheten ska kunna få dels upplysningar och handlingar enligt 22 §, dels
tillträde till arbetsställen enligt 23 §. Begäran om sådan hjälp får dock göras
endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

25 §

Den myndighet som utövar tillsyn får meddela de förelägganden eller

förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd
av lagen ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med
vite.

Straffbestämmelser m.m.

26 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den arbetsgivare som upp-

såtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett föreläggande eller ett förbud som
har meddelats med stöd av 25 §. Detta gäller dock inte om föreläggandet
eller förbudet har förenats med vite.

27 §

Till böter döms den arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. förlägger arbetet så att

background image

5

SFS 2008:475

a. en arbetstagare inte fått dygnsvila enligt vad som föreskrivs i 6�9 §§

eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 § andra stycket, eller
veckovila enligt vad som föreskrivs i 11�13 §§, utan att avvikelse har gjorts
enligt 4 §,

b. arbetstagarens körtid överstigit vad som är tillåtet enligt 18 §,
c. raster inte kunnat tas enligt vad som föreskrivs i 14 och 15 §§, såvida

inte 17 § varit tillämplig,

2. inte uppfyller sina skyldigheter enligt 20 §, eller
3. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när den myndighet

som utövar tillsyn har begärt upplysningar eller handlingar enligt 22 §.

28 §

En arbetsgivare som tillämpar sådana bestämmelser i ett kollektiv-

avtal som strider mot 5 § ska betala skadestånd för den förlust som uppkom-
mer och för den kränkning som har skett.

Om det är skäligt, får skadeståndet sättas ned helt eller delvis.

29 §

För en arbetsgivare som inte fullgör sina förpliktelser enligt kollektiv-

avtal som avses i 4 §, gäller det som anges om påföljd i avtalet eller i lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

�verklagande m.m.

30 §

Tillsynsmyndighetens beslut om förelägganden och förbud enligt

25 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

31 §

Tillsynsmyndigheten får förordna att dess beslut ska gälla omedel-

bart.

Denna lag träder i kraft den 14 december 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

�&SA TORSTENSSON
(Näringsdepartementet)

5

SFS 2008:439�483

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008