SFS 2008:476 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

080476.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetstidslagen (1982:673);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 2 § arbetstidslagen (1982:673) ska

ha följande lydelse.

2 §

3

Lagen gäller inte

1. arbete som utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara

arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat,

2. arbete som utförs av arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

och anställningsvillkor har företagsledande eller därmed jämförlig ställning
eller av arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet
att själva disponera sin arbetstid,

3. arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll,
4. fartygsarbete,
5. arbete som omfattas av lagen (2005:395) om arbetstid vid visst väg-

transportarbete.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att lagen ska tillämpas i fråga om fartygsarbete som har undantagits från till-
lämpning av bestämmelserna om vilotid i lagen (1998:958) om vilotid för
sjömän.

Bestämmelserna i 10 a §, 13 § första stycket, 13 a § och 14 § tredje

stycket andra meningen gäller inte när lagen (2005:426) om arbetstid m.m.
för flygpersonal inom civilflyget är tillämplig eller inom offentlig verksam-
het som exempelvis försvaret, polisen och skydds- och beredskapsarbeten
för arbete som är speciellt för sådana verksamheter och som är av sådant
slag att konflikt inte kan undvikas med Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa
avseenden

4

.

I lagen om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget finns bestäm-

melser om årsarbetstid och om ledighet på stationeringsorten för sådan flyg-
personal.

1

Prop. 2007/08:76, bet. 2007/08:TU9, rskr. 2007/08:191.

2

Jfr rådets direktiv 2005/47/EG av den 18 juli 2005 om avtalet mellan Europeiska

järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) om
vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande
driftskompatibel trafik inom järnvägssektorn (EUT L 195, 27.7.2005, s. 15, Celex
32005L0047).

3

Senaste lydelse 2005:428.

4

EUT L 299, 18.11.2003, s. 9 (Celex 32003L0088).

SFS 2008:476

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:476

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bestämmelserna i 13 § första stycket, 14 § och 15 § tredje stycket gäller

inte när lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägs-
trafik är tillämplig.

Denna lag träder i kraft den 14 december 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)