SFS 2008:477 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

080477.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 5 § lagen (1999:678) om utstatio-

nering av arbetstagare ska ha följande lydelse.

5 §

3

En arbetsgivare ska, oavsett vilken lag som annars gäller för anställ-

ningsförhållandet, tillämpa följande bestämmelser för utstationerade arbets-
tagare:

– 2 §, 5 § andra och tredje stycket, 7 § första och andra stycket, 16, 17, 24,

27–29, 31 och 32 §§ semesterlagen (1977:480),

– 2 §, 4 § första stycket och 16–22 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
– 15–16 b §§, 17 § första stycket 2–7 och andra stycket samt 21–28 §§

jämställdhetslagen (1991:433),

– 8–9 b §§, 10 § 2–7 samt 11–20 §§ lagen (1999:130) om åtgärder mot

diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning,

– 2, 3–4 b §§, 5 § 2–7 och 6–16 §§ lagen (1999:132) om förbud mot

diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder,

– 2, 3–4 b §§, 5 § 2–7 och 6–15 §§ lagen (1999:133) om förbud mot

diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning samt

– 2–7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbe-

tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Vid utstationering gäller även bestämmelserna i arbetstidslagen

(1982:673), lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, ar-
betsmiljölagen (1977:1160), lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flyg-
personal inom civilflyget och lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid inter-
nationell järnvägstrafik samt, när det gäller arbetsgivare som bedriver uthyr-
ning av arbetskraft, 4, 6 och 7 §§ lagen (1993:440) om privat arbetsförmed-
ling och uthyrning av arbetskraft. Vad som sägs i första och andra styckena
hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmelser eller villkor som är för-
månligare för arbetstagaren.

1

Prop. 2007/08:76, bet. 2007/08:TU9, rskr. 2007/08:191.

2

Jfr rådets direktiv 2005/47/EG av den 18 juli 2005 om avtalet mellan Europeiska

järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) om
vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande
driftskompatibel trafik inom järnvägssektorn (EUT L 195, 27.7.2005, s. 15, Celex
32005L0047).

3

Senaste lydelse 2005:482.

SFS 2008:477

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:477

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 14 december 2008. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)