SFS 2008:478 Lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

080478.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för
vissa tunga fordon;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1997:1137) om väg-

avgift för vissa tunga fordon

dels

att 16, 20 och 33 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 11, 17, 17 a, 19, 21�24 och 27 §§ samt rubriken närmast före 24 §

ska ha följande lydelse.

11 §

2

Vägavgift tas ut med olika belopp beroende på antal axlar och vilka

krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller enligt föl-
jande.

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven
i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föro-
reningar från dieselmotorer som används i fordon

3

i dess lydelse enligt Euro-

paparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om änd-
ring av direktiv 88/77/EEG

4

.

Antal axlar

Avgift per

Avgift per

Avgift per

Avgift per

år

månad

vecka

dag

högst 3 axlar

960 euro

96 euro

26 euro

8 euro

4 eller fler axlar

1 550 euro

155 euro

41 euro

8 euro

1

Prop. 2007/08:79, bet. 2007/08:SkU29, rskr. 2007/08:187.

2

Senaste lydelse 2001:89.

3

EGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077), senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2005/55/EG (EUT L 275, 20.10.2005, s. 1, Celex
32005L0055).

4

EGT L 40, 17.2.1996, s. 1 (Celex 31996L0001).

SFS 2008:478

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:478

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bi-
laga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.

Antal axlar

Avgift per

Avgift per

Avgift per

Avgift per

år

månad

vecka

dag

högst 3 axlar

850 euro

85 euro

23 euro

8 euro

4 eller fler axlar

1 400 euro

140 euro

37 euro

8 euro

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bi-
laga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller for-
don som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.

Antal axlar

Avgift per

Avgift per

Avgift per

Avgift per

år

månad

vecka

dag

högst 3 axlar

750 euro

75 euro

20 euro

8 euro

4 eller fler axlar

1 250 euro

125 euro

33 euro

8 euro

För svenskt fordon med draganordning bestäms vägavgiften efter det

största möjliga antalet axlar som en fordonskombination kan ha.

17 §

5

Vägavgift ska betalas tillbaka om

1. avgiftsplikt upphör för ett fordon under tid för vilken vägavgift har be-

talats, eller

2. ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut med annat be-

lopp.

I fall som avses i första stycket 1 återbetalas överskjutande belopp till den

som var avgiftsskyldig när avgiftsplikten upphörde. Vägavgiften betalas till-
baka med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på anta-
let återstående hela månader för vilka avgift har betalats, räknat från det att
avgiftsplikten upphörde. Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift
på 25 euro.

I fall som avses i första stycket 2 återbetalas överskjutande belopp till den

som var avgiftsskyldig när registreringsbesiktning skedde. �&terbetalning ska
ske med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet
återstående hela månader för vilka avgift har betalats, räknat från den dag re-
gistreringsbesiktning skedde.

17 a §

6

Har avgiftsplikten upphört innan avgiften är betald eller har ett for-

dons beskaffenhet ändrats så att vägavgift ska tas ut med annat belopp, får
avgiften sättas ned.

Beslut enligt första stycket fattas genom automatiserad behandling med

stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, i enlighet med vad som anges i 17 § an-
dra och tredje styckena.

Om avgiften sätts ned på grund av att avgiftsplikten har upphört, ska

samma avgift tas ut som enligt 17 § andra stycket.

5

Senaste lydelse 2001:89.

6

Senaste lydelse 2006:236.

background image

3

SFS 2008:478

19 §

Vid beräkning av vägavgift eller dröjsmålsavgift enligt 18 § andra

stycket som ska påföras eller återbetalas ska beloppet avrundas till närmast
lägre hela krontal.

21 §

7

Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som motsvarande

avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag
av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och det i Bryssel den
18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning
till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom det i Bryssel den
22 mars 2000 underskrivna protokollet för att tillämpa Europaparlamentets
och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999. Avtalet och protokollen
publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (S�)

8

.

22 §

9

Beskattningsmyndigheten ska efter ansökan besluta om återbetal-

ning av vägavgift som betalats i Sverige och avser en avgiftsperiod på ett år.
Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar den del av avgif-
ten som belöper på antalet återstående hela månader för vilka avgift har be-
talats, räknat från det att ansökan kom in.

Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.

23 §

10

Vägavgiften ska betalas i svenska kronor. De belopp i euro som

anges i 11, 17 och 22 §§ omräknas till svenska kronor för varje kalenderår.

Omräkning sker enligt den kurs i svenska kronor av euro som gällde den

första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska uni-
onens officiella tidning. Om ett belopp som beräknas för ett visst år före av-
rundning avviker från föregående års belopp med mindre än 5 procent, ska
föregående års belopp fortsätta att gälla.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade be-

lopp som enligt denna lag ska tas ut under påföljande kalenderår. Beloppen
avrundas nedåt till närmaste lägre hela krontal.

Betalning av vägavgift för utländska fordon

24 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om betalning av vägavgift för utländska fordon.

27 §

11

�garen av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte används i

strid mot bestämmelserna i denna lag eller bestämmelser som har meddelats
med stöd av denna lag.

7

Senaste lydelse 2001:89.

8

S� 1997:50 och 2002:46.

9

Senaste lydelse 2001:89.

10

Senaste lydelse 2006:236.

11

Senaste lydelse 2006:236.

background image

4

SFS 2008:478

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. �ldre föreskrifter

gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson

(Finansdepartementet)