SFS 2008:479 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

080479.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1091) om
assistansersättning;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1993:1091) om assistans-

ersättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Det belopp som enligt 10 § första stycket lagen (1993:389) om assis-

tansersättning ska utges per timme ska under år 2009 vara 247 kronor.

Försäkringskassan ska senast den 1 mars varje år lämna regeringen för-

slag till timbelopp för det kommande året. Försäkringskassan ska dessför-
innan höra Sveriges Kommuner och Landsting i frågan.

Beloppet som fastställs enligt 10 § andra stycket lagen om assistans-

ersättning avrundas till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till
närmaste högre krontal.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:689.

SFS 2008:479

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008