SFS 2008:481 Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

080481.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (1976:380) om ar-

betsskadeförsäkring

2

ska ha följande lydelse.

8 kap.

3 §

3

Försäkringskassan ska så snart det kan ske bestämma den ersättning

som skall betalas ut.

Frågan om den försäkrade har ådragit sig en arbetsskada ska endast prö-

vas i den mån det behövs för att bestämma ersättning enligt denna lag eller
sjukpenning enligt 3 kap. 4 § första stycket 3 eller 10 a § första stycket 3 la-
gen (1962:381) om allmän försäkring. Bestämmelsen i 20 kap. 2 a § nämnda
lag om förordnande till dess slutligt beslut kan fattas gäller även i fråga om
ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Beslut som meddelas enligt denna lag ska gälla omedelbart, om inte annat

föreskrivs i beslutet eller bestäms av den myndighet som har att pröva beslu-
tet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:136, bet. 2007/08:SfU12, rskr. 2007/08:225.

2

Lagen omtryckt 1993:357.

3

Senaste lydelse 2004:783.

SFS 2008:481

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008