SFS 2008:482 Lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

080482.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till
smittbärare;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1989:225) om ersättning

till smittbärare ska ha följande lydelse.

4 §

2

Smittbärarpenning utges med ett belopp som motsvarar smittbärarens

sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vid tillämpning
av 3 kap. 4 § första stycket och 10 a § första stycket lagen om allmän försäk-
ring ska dock gälla att smittbärarpenning utges även för den första dagen i
ersättningsperioden och alltid med det belopp som anges i 3 kap. 4 § första
stycket 2 respektive 10 a § första stycket 2 nämnda lag.

Om smittbäraren inte är sjukpenningförsäkrad enligt lagen om allmän för-

säkring och inte heller skulle ha varit det om Försäkringskassan känt till
samtliga förhållanden, bestäms smittbärarpenningen till det belopp sjukpen-
ningen skulle ha utgjort om den hade beräknats enligt föreskrifterna i den la-
gen. Vid tillämpning av 3 kap. 4 § första stycket lagen om allmän försäkring
ska dock gälla att smittbärarpenning utges även för den första dagen i ersätt-
ningsperioden och alltid med det belopp som motsvarar vad som anges i 2.
Smittbärarpenning enligt detta stycke beräknas alltid utan hänsyn till före-
skrifterna i 3 kap. 10�10 b §§ nämnda lag. Som inkomst av anställning får i
fall som avses nu räknas även ersättning för eget arbete från en arbetsgivare
som är bosatt utomlands eller som är en utländsk juridisk person, när arbetet
har utförts i arbetsgivarens verksamhet utomlands.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:136, bet. 2007/08:SfU12, rskr. 2007/08:225.

2

Senaste lydelse 2007:1003.

SFS 2008:482

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008