SFS 2008:483 Lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

080483.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och
ledighet för närståendevård;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1988:1465) om ersätt-

ning och ledighet för närståendevård ska ha följande lydelse.

5 §

2

Ersättning utges med belopp motsvarande vårdarens sjukpenning en-

ligt lagen (1962:381) om allmän försäkring med de avvikelser som följer av
8 och 9 §§. Vid tillämpning av 3 kap. 4 § första stycket och 10 a § första
stycket lagen om allmän försäkring ska dock gälla att närståendepenning ut-
ges även för den första dagen i ersättningsperioden och alltid med det belopp
som anges i 3 kap. 4 § första stycket 2 respektive 10 a § första stycket 2
nämnda lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:136, bet. 2007/08:SfU12, rskr. 2007/08:225.

2

Senaste lydelse 1995:1482.

SFS 2008:483

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008